Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :212                            

Karar Tarihi :09/12/2014               

KONUSU:

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORLARI

  1. FETHİYE BELEDİYESİ MECLİSİNCE ALINAN 01.07.2014 TARİH VE 77 SAYILI KARARI İLE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ’NİN 32. MADDESİ UYGULANMASI YÖNÜNDEKİ ALINAN KARARIN 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNUN 14. MADDESİ UYARINCA BELEDİYE MECLİSİNCE İNCELENEREK KARAR ALINMASI

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

     26/11/2014 tarihinde saat 14:30’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası Toplantı Salonun da toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/11/2014 tarih ve 36521862-310.99-27336 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.11.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Fethiye Belediye Meclisince alınan 01.07.2014 tarih ve 77 sayılı kararı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 32. maddesi uygulaması yönündeki alınan kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması"  konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda;

            İlgi:     a)18.07.2014 tarih ve 5971 sayılı Fethiye Belediye Başkanlığı yazısı

                        b)14.08.2014 tarih ve 6833 sayılı Fethiye Belediye Başkanlığı yazısı

            İlgi (a),(b) yazılar ile   Fethiye Belediyesi Meclisince alınan 01.07.2014 tarih ve 77 sayılı kararı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 3. maddesinin uygulanması konulu meclis kararı ve ekleri iletilmiştir.

            Fethiye Belediye Meclisi 01.07.2014 tarih ve 77 sayılı kararında “…Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 3. maddesine istinaden Fethiye Belediyesi sınırları içerisinde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde ve dışında kalan bölgelerde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Fethiye Uygulama İmar Planı ve eki Plan Hükümleri kapsamında yerleşik alanda kalan parseller için yapı nizamı ve yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi yetkisinin Fethiye Belediye Meclisinde olduğuna toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi” denilmektedir.  (Ek-1)

             Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 3. maddesinde “İmar Planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte de yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire, (Değişik ibare:RG-1/6/2013-28664) ilgili idare yetkilidir.”

            Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 55. maddesinde “ Yapı Nizamı: Uygulama imar planı ile belirlenen ayrık nizam, blok nizam ve bitişik nizamdan biridir. İmar planında belirlenmeyen hallerde ayrık nizam uygulanır. Bir parselde birden fazla yapının inşa edilebildiği hallerde imar planı ile serbest nizam kararı verilen hallerde, komşu parsellerde yer alan ve bu parsele en yakın yapıların yapı nizamlarına aykırı düşmemek koşuluyla, sadece bir tek nizam uygulanabileceği gibi her üç nizamdan ikisi veya üçü bir arada karma olarak uygulanabilir.” denilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca bu kapsamda yapılan değerlendirmede Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 3. maddesinde bu yönetmelikte yer almamış hususlarda uygulanabileceği ancak yönetmeliğin 55. maddesinde yapı nizamı bulunmayan alanlarda ayrık nizam uygulanması gerektiği bildirildiğinden 01.07.2014 tarih ve 77 sayılı Fethiye Belediye Meclisi kararının Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar ilçe belediye meclisi kararında Özel Çevre Koruma Planı dışındaki alanlardan da bahsediliyor ise de kent planları bir bütün olduğundan hareketle özel kanunlarla bütünlük teşkil etmesi açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konudaki görüşlerinin önemli olduğu düşünülmektedir.

            Ayrıca Fethiye Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarih ve 77 sayılı kararında, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kalan alanlara ilişkin karar alındığı anlaşılmış olup konu hakkında 644 sayılı KHK doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak yapılacak işlemler hakkında yeniden değerlendirme yapılmasının uygun olacağı anlaşılmıştır. denilmektedir.

            Yukarıda bahsi geçen konu hakkında 644 sayılı KHK doğrultusunda Fethiye Belediyesi'nin 01/07/2014            tarih ve 77 sayılı Meclis Kararı ve ekleri ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazı ve eklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ( Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesine ve gelecek görüş doğrultusunda değerlendirme yapılmasına Mehmet Halil DOĞAN’ın (Muhalefet Şerhli) Red oyuna karşılık Komisyonumuzca katılanların oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.

MUHALEFET ŞERHİ

       Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2014 tarihinde  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Fethiye Belediye Meclisince alınan 01.07.2014 tarih ve 77 sayılı kararı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 32. maddesi uygulaması yönündeki alınan kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması"  konusu hakkında Özel Çevre Kurulunun Fethiye 1/1000 uygulama imar planı lejant hükümlerinde yapı nizamını belirlemeye ilgili Belediyesi yetkilidir. Dendiğinden bu konunun tekrar Tabiat Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna gönderilmesine gerek olmadığını düşündüğüm için red oy kullanıyorum.

       Mehmet Halil DOĞAN

İmar Bayındırlık Komisyon Üyesi

            Yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;

Komisyonca oyçokluğu ile kabul edilen 644 sayılı KHK doğrultusunda Fethiye Belediyesi'nin 01/07/2014      tarih ve 77 sayılı Meclis Kararı ve ekleri ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazı ve eklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesine ve gelecek görüş doğrultusunda değerlendirme yapılmasına; Meclisimizce Mehmet Yılmaz CESUR,  Behçet SAATÇİ ve Mehmet Halil DOĞAN 'ın red oylarına karşılık 53 oyla, OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.