Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :208                           

Karar Tarihi :11/06/2015                

KONUSU:

              Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunarak yaşatılmasına esas olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından İl genelinde çalışmaların devam ettiği Stratonikeia, Knidos, Burgaz, Pedasa, Myndos, Letoon, Tlos, Kaunos, Beçin, Labraunda ve Euromos Arkeolojik Kazılarına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi ve 75. maddesinin (a) bendi uyarınca ayni yardımda bulunulması hususunun görüşülmesi

İmar ve Şehrcilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/06/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-2124 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunarak yaşatılması ile ilgili olarak Belediye Başkanlığımız tarafından İl genelinde çalışmaların devam ettiği Stratonikeia, Knidos, Burgaz, Pedasa, Myndos, Letoon, Tlos, Kaunos, Beçin, Labraunda ve Euromos Arkeolojik Kazılarına 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin (o) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi ve 75. maddesinin (a) ve  (b) bendi uyarınca Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda yardımda bulunulması düşünülmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi (b) bendi özetle; (…) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımı yapılabilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir... ;

 Yine aynı kanunun 75. Maddesi (a) bendi; “Mahalli İdareler ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır” (b) bendi; “Mahalli İdareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir…;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesinin (o) bendin "Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek."

Hükümlerini ihtiva etmektedir.

Yukarıda açıklanan hükümler doğrultusunda ve Başkanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı veya ilgili Üniversiteler arasında düzenlenecek işbirliği protokolleri doğrultusunda İlimiz genelinde çalışmaların devam ettiği söz konusu arkeolojik kazılara, Belediyemizin bütçe imkanları içerisinde ayni destekte bulunulması, restorasyon projelerine kaynak aktarımında bulunulması, kazı evi, depo, laboratuvar gibi taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, ihtiyaç doğrultusunda dozer, vinç gibi araç ve gereçlerin temin edilebilmesi için;

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Konunun Belediyemiz Meclisince değerlendirilerek 5393 sayılı Kanunun 14. maddesinin (b)  bendi, aynı kanununun 75. maddesinin (a) ve (b) bendi ile 5216 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin (o) bendi uyarınca bir karar alınması amacıyla yazımızın Belediye Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunarak yaşatılmasına esas olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından İl genelinde çalışmaların devam ettiği Stratonikeia, Knidos, Burgaz, Pedasa, Myndos, Letoon, Tlos, Kaunos, Beçin, Labraunda ve Euromos Arkeolojik Kazılarına, Başkanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı veya ilgili Üniversiteler arasında düzenlenecek işbirliği protokolleri doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi, aynı Kanunun 75. maddesinin (a) ve (b) bendi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/o Maddesi uyarınca bütçe imkanları doğrultusunda ayni yardımda bulunulmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.