Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :205                                                      

Karar Tarihi :11/06/2015                                         

KONUSU:

                       Mülkiyeti Belediyemize ait ve boş tarla olarak kullanılan Dalaman İlçesi, Şerefler  Mahallesindeki 3194  sayılı İmar Kanunun 17. maddesi kapsamında şuyulu  231 ada, 6  nolu parsel maliklerine satılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi    

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/06/2015 tarih ve 43826297-752.01/1007 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Mülkiyeti Belediyemize ait ve boş tarla olarak kullanılan Dalaman İlçesi, Şerefler Mahallesindeki 1.007,00 m2 yüzölçümlü, 231 ada, 6 nolu parsel maliklerinin 25/05/2015 tarihli satın alma dilekçeleri kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi ve 5393 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde satılarak değerlendirilmesi Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Dalaman İlçesi, Şerefler  Mahallesindeki 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi kapsamında şuyulu 231 ada, 6  nolu parsel maliklerine satılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

                        Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Dalaman İlçesi, Şerefler  Mahallesindeki mülkiyeti Belediyemize ait ve boş tarla olarak kullanılan taşınmazın ; 3194  sayılı İmar Kanunun 17. maddesi kapsamında şuyulu  231 ada, 6  nolu parsel maliklerine satışına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.