Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 20                    

Karar Tarihi    : 10/01/2019  

 

KONUSU:

            Büyükşehir Belediyemizde 2019 yılı içinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personele Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak geçen çalışma sürelerini ilgili kurumlardan belgelendirmeleri koşulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Mülga) tarafından 10.01.2019 tarihli ve 148 sayılı yazı ile yayımlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesinin 1 sayılı cetvelinde belirlenen tavan ücret üzerinden hizmet yılı olarak 0-10 (dahil) yıl arası 1. derecenin 1. kademesinin net ücret tutarı, 11- 15 (dahil) yıl arası 1. derecenin 1. kademesinin net ücret tutarının %5 artırılmış, 16-20 (dahil) yıl arası 1. derecenin 1. kademesinin net ücret tutarının %10 artırılmış, 21-25 (dahil) yıl arası 1. derecenin 1. kademesinin net ücret tutarının %15 artırılmış, 26 yıl ve fazlası hizmeti olanlar için de net ücret tavanından belirlenmesi; 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının 1. Maddesinin (1) fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca yine söz konusu genelgenin 2 sayılı cetvelinde belirtilen oranlar doğrultusunda tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 10.01.2019 tarihli ve 58798979-050.01.02-E.156 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.