Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :20                             

Karar Tarihi :15/04/2014             


KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR MENTEŞE İLÇE BELEDİYESİ 2014 YILI 9 AYLIK BÜTÇESİ

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/04/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU

(2014 Yılı Menteşe Bütçesi)

                   Belediye Meclisinin 15.04.2014 Tarih ve 15 no.lu kararı ile Komisyonumuza havale edilen Menteşe Belediyesinin 2014 Mali yılına ait 9 aylık gelir, gider bütçeleri Komisyonumuzun  15 Nisan 2014 tarihlerinde yapmış olduğu toplantıda incelenmiş Bütçe hakkındaki görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

2014 YILI BÜTÇESİ BİRİMLER BAZINDA

            2014 Yılı Menteşe Belediyesi Bütçesinin Harcama Birimleri olarak aşağıdaki müdürlüklerden oluşturulmuş olduğu görülmektedir.

BİRİMİN ADI

2014 YILI 9 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE

Özel Kalem Müdürlüğü

900.000,00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.

260.000,00

Bilgi İşlem Müdürlüğü

251.400,00

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

165.000,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü

9.453.990,00

Hukuk İşleri Müdürlüğü

261.000,00

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

831.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

420.000,00

Emlak İstimlak Müdürlüğü

1.200.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü

21.440.000,00

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.050.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2.265.110,00

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

1.061.790,00

Sağlık İşleri Müdürlüğü

607.500,00

Temizlik İşleri Müdürlüğü

3.058.210,00

Yazı İşleri Müdürlüğü

420.000,00

Zabıta Müdürlüğü

1.355.000,00

Toplam

45.000.000,00

              2014 Yılında yapılacağı düşünülen tahmini gelir türleri ve tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

GELİRİN TÜRÜ

BÜTÇE TAHMİNİ

VERGİ GELİRLERİ

10.096.000,00

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ

9.352.000,00

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

848.000,00

DİĞER GELİRLER

19.828.000,00

SERMAYE  GELİRLERİ

4.894.800,00

ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

0,00

RED VE İADELER (-)

-18.800,00

TOPLAM

45.000.000,00

Giderlerin türlerine göre olan dağılımının aşağıdaki gibi tahmin edildiği görülmüştür.

NEV’İ

BÜTÇE TAHMİNİ

PERSONEL GİDERİ

8.470.750,00

SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ

1.284.020,00

MAL VE HİZMET ALIMI

12.687.380,00

FAİZ GİDERLERİ

150.000,00

CARİ TRANSFERLER

1.032.740,00

SERMAYE GİDERLERİ

13.702.300,00

SERMAYE TRANSFER.

101.200,00

YEDEK ÖDENEK

7.571.610,00

TOPLAM

45.000.000,00

                 Komisyonumuzca Gelir ve Gider bütçesinin incelenmesinde, Bütçenin 01.01.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Analitik Bütçe sistemine uygun olarak hazırlandığı, 2014 yılı 9 aylık Tahmini bütçenin,

            Gider Bütçesi      : 45.000.000,00

            Gelir Bütçesi        : 45.000.000,00 olarak komisyonumuz tarafından kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 İzleyen Yıllara ait Bütçe tahminleri

                                                                                                            2015                2016

GİDER BÜTÇESİ                                                                :   47.250.000,00     49.612.500,00

GELİR BÜTÇESİ                                                                 :   47.250.000,00    49.612.500,00

Ödenekler Komisyonumuzca da uygun görülmüş olup, komisyonumuz tarafından oy birliği ile karar verildi.

          2014 yılı Menteşe Belediyesi gelir ve giderlerin belirtildiği, 9 aylık olarak hazırlanan 2014 yılı Bütçesi.  Arz   ederiz.

             Meclisce;

              Muğla Büyükşehir Menteşe İlçe Belediyesi 2014 Yılı 9 Aylık Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile 5216 Sayılı Yasanın 25. Maddesi gereğince aynen kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.