Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :198                                      

Karar Tarihi :11/06/2015            

KONUSU:

            S.S. Kavaklıdere Sulama Kooperatifine, hizmet alanı içerisinde bulunan; Akkabuz, Kanyaş, Demircialan, Kozdere, Çobandere, Bayrambeller, Kozeccik, Sarıyer ve Alan Mevkilerindeki sulama suyu kaynakları ve sulama tesislerinin işletme, bakım ve onarım işlerini yapılabilmesi için, işletim hakkının 10 (on) yıl süreliğine, bedelsiz olarak devrinin yapılması hususunun görüşülmesi

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/06/2015 tarih ve 10452259-903.07.02-847 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Büyükşehir sınırları dahilinde mahallelerde tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak inşa edilen, sulama tesislerinin işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerini yapmak üzere; İlimizde, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliğe haiz sulama kooperatifleri kurulmaktadır.

04.05.1997 tarih ve 22979 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sulama Tesisleri İşletme, Bakım ve Onarım Yönetmeliği" ekinde yer alan "Devir Sözleşmesi" örneğine göre hazırlanan Devir Sözleşmesi hazırlanarak, Büyükşehir Belediyesi adına sözleşme yapmaya yetkili makamın onayına sunulacaktır.

6360 Sayılı Yasanın “Çeşitli hükümler” balığı altındaki 3.maddesinin 2. fıkrasında; “Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri için, ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış sayılır. Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir.” denilmektedir.

6360 Sayılı kanunun bu hükmünden hareketle; Sulama Tesislerinde; bakım, onarım, yenileme, ilave hatların yapımı ve tesiste yapılması, İdaremiz teknik elemanları tarafından teknik yönden uygun görülerek, teknik rapor ve tutanağa bağlanan; Küçük, orta ve büyük çaplı sabit alt yapı ve üst yapı yatırımları, yılı içerisinde bütçe imkanları ölçüsünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır. Bu kapsam dışında kalan düşük maliyetli ve küçük çaplı bakım, onarım ve işletme işleri için, yapılacak harcama ve cari her türlü giderler, Sulama Kooperatifi tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır. Sulama Kooperatifinin malzeme yardımı talebi, İdaremiz teknik elemanları tarafından teknik inceleme ve tespiti yapılarak, uygun bulunması halinde karşılanacaktır. 

Yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde, S.S. Kavaklıdere Sulama Kooperatifine, hizmet alanı içerisinde bulunan; Akkabuz, Kanyaş, Demircialan, Kozdere, Çobandere, Bayrambeller, Kozeccik, Sarıyer ve Alan mevkilerindeki sulama suyu kaynakları ve sulama tesislerinin işletme, bakım ve onarım işlerinin yapabilmesi için, işletim hakkının 10 (on) yıl süreliğine, bedelsiz olarak devrinin yapılması hususunda, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Olur ve Onayına ihtiyaç bulunmaktadır.

Konunun Meclis gündemine alınarak görüşülmesi hususunda yazımızın Meclis’e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            S.S. Kavaklıdere Sulama Kooperatifine, hizmet alanı içerisinde bulunan; Akkabuz, Kanyaş, Demircialan, Kozdere, Çobandere, Bayrambeller, Kozeccik, Sarıyer ve Alan Mevkilerindeki sulama suyu kaynakları ve sulama tesislerinin işletme, bakım ve onarım işlerini yapılabilmesi için, işletim hakkının 10 (on) yıl süreliğine, bedelsiz olarak; 04.05.1997 tarih ve 22979 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sulama Tesisleri İşletme, Bakım ve Onarım Yönetmeliği" ekinde yer alan "Devir Sözleşmesi" örneğine göre hazırlanacak Devir sözleşmesi sonucu devrinin yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.