Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 197                           

Karar Tarihi   : 09/08/2018               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        ç) 12.04.2018 tarih ve 90 sayılı Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesinde bulunan 300 ada, 1, 2, 3 parsellerde kayıtlı toplam 3000 m2 yüzölçümlü taşınmazlar üzerinde ticaret alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili Şehir Plancılar Odası Muğla Şubesi’nin 06.06.2018 tarih ve 26609/88070 evrak kayıt sayılı itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2018 tarihli raporunda;

  30/07/2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.4120 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.07.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “12.04.2018 tarih ve 90 sayılı Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesinde bulunan 300 ada, 1, 2, 3 parsellerde kayıtlı toplam 3000 m2 yüzölçümlü taşınmazlar üzerinde ticaret alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili Şehir Plancılar Odası Muğla Şubesi’nin 06.06.2018 tarih ve 26609/88070 evrak kayıt sayılı itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.4120 sayılı yazısında;