Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 191                       

Karar Tarihi   : 14/11/2019           


KONUSU:

     1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

         b) Muğla İli, Bayır Beldesinde 02.04.2007 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen “Entegre Çimento Fabrikası” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planının iptaline ilişkin Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin kararının, Danıştay 6. Dairesinin kararı ile bozma ilamı üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesinin yeniden yapılan yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmesi üzerine, Belediye Meclisince yeni bir karar alınması gerektiğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2019 tarih ve 147 sayılı kararı ile, bahse konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptaline ilişkin alınan kararının iptaline karar verilmiş olup, 03.09.2019 tarih ve 78 sayılı Menteşe Belediyesi Meclis Kararı ile bahse konu alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline ilişkin alınan kararın iptaline karar verilmiştir. Bu doğrultuda Danıştay’ın bozma kararı öncesinde bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline ilişkin alınan Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12/04/2018 tarih ve 91 sayılı kararının iptal edilmesi gerekmekte olduğundan, Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, bahsi geçen Meclis Kararının iptali hususunun görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.10.2019 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.