Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :184                           

Karar Tarihi  :11/06/2015               

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

e) İlimiz, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, N18-C-24-B-2-A pafta; Trafo Alanı teklifi; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

İlgi: 22/05/2015 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-1653 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlimiz, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, N18-C-24-B-2-A pafta; Trafo Alanı teklifi; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi:    a) Bodrum Belediye Başkanlığının 20.01.2015 tarih, 1032-1725 sayılı yazısı

b) Bodrum Belediye Meclisinin 05.12.2014 gün, 2014-179 sayılı kararı                                    

İlgi (a) yazı (EK-1) ile Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, N18-C-24-B-2-A imar paftasında koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifinde bulunulduğu ve ilgi (b) meclis kararı ile teklifin kabul edildiği belirtilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesinin (b) bendine göre konunun Başkanlığımızca değerlendirilmesi talep edilmiştir.

İlgi (b) meclis kararı (EK-2) ile planlama alanının meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planlarının N18-C-24-B-2-A imar paftasında “Park Alanı” olarak düzenlenmiş olduğu, sit dışı alanda ve II. Derece Etkileme Geçiş Alanı içinde kaldığı belirtilmiş ve kararda “İlçemiz, Yokuşbaşı Mahallesi, N18-C-24-B-2-A pafta, 74 ada, 92 parselin batı cephesinde ve 74 ada, 85 parselin doğu cephesinde bulunan, onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında “Park Alanında” kalan alanın bir bölümünün Trafo Alanı olarak önerilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifinin Belediyemiz İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden kabulüne ve konunun Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne (MKVKBK) değerlendirilmek üzere iletilmesine (…) oybirliği ile karar verildi” denmiştir.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun (MKVKBK) 09.04.2015 gün, 933 sayılı yazısı (EK-3) ile 02.04.2015 gün, 3232 sayılı MKVKBK kararı Başkanlığımıza sunulmuş olup söz konusu kararda; “Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesinde, sit dışı alanda kalan, koruma amaçlı imar planında II. Derece etkileme geçiş alanı ve park alanı olarak tanımlı alanın bir bölümünün trafo alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin 2863 sayılı yasa kapsamında sakıncası bulunmadığına karar verildi” denmiştir.

Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla İl Müdürlüğünün 10.04.2015 gün, 18819 sayılı yazısı (EK-4) ile 02.04.2015-3232 sayılı MKVKBK kararı Başkanlığımıza sunulmuş, bu doğrultuda DM-7 nolu trafo yerine ait hazırlanan “Trafo” Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmalarının sonuçlandırılıp meclis kararı ve onaylı imar paftasının kendilerine gönderilmesi talep edilmiştir.

Başkanlığımızın, MKVKBK Müdürlüğüne hitaplı 09.04.2015 gün, 5325 sayılı yazısına (EK-5) cevaben MKVKBK Müdürlüğünün 27.04.2015 gün, 1139 sayılı yazısı (EK-6) ile bahse konu plan değişikliğine ilişkin alınan 02.04.2015-3232 sayılı kurul kararı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftasının 09.04.2015-933 sayılı yazıları ile Başkanlığımıza gönderildiği ifade edilmiştir.

Başkanlığımızın, Bodrum Belediye Başkanlığına hitaplı 09.04.2015 gün, 5307 sayılı yazısına (EK-7)cevaben Bodrum Belediye Başkanlığının 29.04.2015 gün, 5017-8890 sayılı yazısı (EK-8) ile ilgili plan değişikliği teklifi dosyasına ait eksik belgeler tarafımıza iletildiği bildirilmiştir.

Dosyasında yapılan incelemede; planlama alanının meri “Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planları” kapsamında kaldığı ve N18-C-24-B-2-A imar paftasının kuzeydoğusunda yer alan “Park Alanı”nın güneyinden geçen 10m’lik taşıt yolu cephesinde 186m2 yüzölçümlü “Trafo Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Planlama alanının kamu mülkiyetinde bulunduğu, imar planlarında park alanı olarak düzenlenmiş olmakla birlikte hâlihazırda “Otopark” olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.

Ek olarak; 2013/41 sayılı Genelge kapsamında İlçe Belediyesince plan değişikliğine ait “UİP 9784,1” sayılı Plan İşlem Numarası (PİN) alınmıştır.

                                                                                                                                                                 Bahse konu plan değişikliğine ilişkin;

  1. “ONAYLI PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.”

şeklinde bir (1) adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, meri imar planlarında “Park Alanı” olarak düzenlenmiş alanda DM-7 nolu ve 186m2 yüzölçümlü “Trafo Alanı” öneren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Bodrum Belediye Meclisinin 05.12.2014/179 sayılı kararı ile kabul edildiği, MKVKBK’nun 02.04.2015-3232 sayılı kararı ile uygun bulunduğu, Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede ise plan hükümlerine;

“Trafo binası yol cephesinde 3.00m, diğer cephelerde parsel sınırına 1.00m mesafede olacak şekilde tesis edilecektir. Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur.”

şeklinde bir (1) adet plan notu eklenmesi ve plan paftalarına işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Son olarak, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Uygulama İmar Planı” başlıklı 24’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen; “(3) Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez” hükmü doğrultusunda söz konusu plan değişikliği teklifinin Uygulama İmar Planında çözülebilecek bir talep olduğu ve bu durumun Nazım İmar Planına aykırılık teşkil etmeyeceği anlaşılmaktadır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planları kapsamında N18-C-24-B-2-A imar paftasında kalan DM-7 nolu “Trafo Alanı”na yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin plan hükmünde gerekli düzenlemenin yapılması ve plan paftalarına işlenmesi koşuluyla5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek, 3194 Sayılı Kanunun 8’inci ve 2863 sayılı kanunun 17’nci maddesi doğrultusunda bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, N18-C-24-B-2-A pafta; DM7 Trafo Alanına ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Bodrum Belediye meclisinin 05.12.2014 gün ve 179 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Dosya tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;

“Trafo binası yol cephesinde 3.00m, diğer cephelerde parsel sınırına 1.00m mesafede olacak şekilde tesis edilecektir. Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur.” şeklinde bir (1) adet plan notu eklenmesi ve plan paftalarına işlenmesi koşuluyla 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

İlimiz, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, N18-C-24-B-2-A pafta; Trafo Alanı teklifi; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.