Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :181                

Karar Tarihi :11/11/2014   

KONUSU:

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

          Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/11/2014 tarih 31514194-301.05-422   sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

            Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin bazı maddeleri, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 24.10.2014 tarih ve 21772 sayılı yazılarında belirtildiği üzere Sayıştay Başkanlığınca bazı maddelerin düzeltilmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinde tekrar görüşülerek kabulünden sonra 3011 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yayımının yapılması ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi istenmektedir.  

            Sayıştay Başkanlığınca, Sosyal Yardım Yönetmeliğinin ''Başvuruda istenecek belgeler'' başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) maddesinde sadece T.C. kimlik numarası istenmesini, 13. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinin sonunda yer alan ''yapılabilir'' ibaresinin yerine ''yapılır'', son cümlesinde yer alan ''ödenebilir'' ibaresinin yerine ''ödenir'' şeklinde değiştirilmesine,  ''Sosyal yardımın belirlenmesi'' başlıklı 17’nci maddesinin on üçüncü fıkrasına ilave olarak  (b) bendin de  ''(a) bendi uyarınca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya sahte ya da yanıltıcı belge kullanıldığı tespit edilenlere yapılan sosyal yardımlar geri alınır.'' hükmünün eklenmesi uygun görülmüştür.

            Sayıştay Başkanlığınca yapılması istenilen değişikliklerin yapılarak yeniden düzenlenen  Sosyal Yardım Yönetmeliği aşağıdaki şekliyle OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Sosyal Yardım Yönetmeliği İçin Tıklayınız.