Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :178                           

Karar Tarihi  :11/06/2015               

KONUSU:

b) Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden ilave yapılması

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 26/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

            Büyükşehir Belediye Meclisince 14/05/2015 gününde komisyonunuza havale edilen ‘‘Güllük Mahallesi Tekne Atım-Çekim Yerine ait"  tarife belirlenmesi gündemi, aşağıda imzaları bulunan komisyon üyelerimizin katılımı ile 26/05/2015 günü toplanmıştır. Komisyon üyelerimizce ilgili mevzuat hükümleri tarifeler incelemeye alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda “10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi Kanununun 7inci maddesinde “f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek”, “l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.” Hükümleri amirdir.

Ayrıca; İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 31.07.2014 Tarih ve 97110469-640-9114 Sayılı görüşünde özetle “Anayasanın 43. Maddesi uyarınca, kıyıların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceği, ancak, kıyılardaki iskeleler, tekne ve gemilerin bağlanma yerleri ile liman ve marina, işletme yetkisinin büyükşehirlerde, Büyükşehir Belediyesine ait olduğu” belirtilmiştir.

Mevzuat gereği Güllük Mahallesi Atım Çekim Yerine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesinde belediyelerin bu Kanunda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili oldukları açıkça belirtilmektedir.

GÜLLÜK ÇEKEK YERİ TARİFE

BİRİM

ÜCRET

1.1

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

0-7 metre arası

250,00 TL

1.2

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

7 m üzeri 10 metreye kadar

500,00 TL

1.3

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

10 m üzeri 12 metreye kadar

750,00 TL

1.4

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

12 m üzeri 14 metreye kadar

1.000,00 TL

1.5

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

14 m üzeri 16 metreye kadar

1.500,00 TL

1.6

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

16 m üzeri 21 metreye kadar

3.000,00 TL

1.7

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

21 Metre ve Üzeri

5.000,00 TL

1.8

Atım Çekim Bedeli                                                                                              (Özel/Ticari Yat- Gezi/Tenezzüh T.-Yolcu Motoru)

0-5 metre arası

400,00 TL

1.9

Atım Çekim Bedeli                                                                                              (Özel/Ticari Yat- Gezi/Tenezzüh T.-Yolcu Motoru)

5 m üzeri 10 metreye kadar

1.000,00 TL

1.10

Atım Çekim Bedeli                                                                                              (Özel/Ticari Yat- Gezi/Tenezzüh T.-Yolcu Motoru)

10 m üzeri 15 metreye kadar

2.000,00 TL

1.11

Atım Çekim Bedeli                                                                                              (Özel/Ticari Yat- Gezi/Tenezzüh T.-Yolcu Motoru)

15 m üzeri 20 metreye kadar

3.000,00 TL

1.12

Atım Çekim Bedeli                                                                                              (Özel/Ticari Yat- Gezi/Tenezzüh T.-Yolcu Motoru)

20 m üzeri 25 metreye kadar

4.500,00 TL

1.13

Atım Çekim Bedeli                                                                                              (Özel/Ticari Yat- Gezi/Tenezzüh T.-Yolcu Motoru)

25 m ve üzeri

7.000,00 TL

1.14

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

0-7 metre arası

400,00 TL

1.15

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

7 m üzeri 10 metreye kadar

750,00 TL

1.16

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

10 m üzeri 12 metreye kadar

1.750,00 TL

1.17

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

12 m üzeri 15 metreye kadar

2.500,00 TL

1.18

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

15 m üzeri 20 metreye kadar

3.500,00 TL

1.19

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

20 m üzeri 25 metreye kadar

4.250,00 TL

1.20

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

25 metre ve Üzeri

5.000,00 TL

1.21

Atım Çekim Bedeli (Barç)

0-7 metre arası

2.500,00 TL

1.22

Atım Çekim Bedeli (Barç)

7 m üzeri 15 metreye kadar

6.000,00 TL

1.23

Atım Çekim Bedeli (Barç)

15 m üzeri 24 metreye kadar

10.000,00 TL

1.24

Sahada Taşeron Firma Çalışma Bedeli

Tüm Boylar

Teknelerle yapılan Sözleşme bedelinin %20'si

NOT

1Yukarıda belirtilen ücretler teknelerin Atım Çekim bedelidir. Kışlamaya kalacak teknelerden Atım-Çekim Ücretinden ayrı olarak teknenin en*boy*50,00 TL hesaplanarak 6 aylık kışlama bedeli ayrıca tahakkuk ettirilir. 6 Aydan kısa kışlama yapan tekneler için, hesaplanan 6 aylık bedel üzerinden hesaplanan günlük bedel üzerinden ücret alınır Altı aydan sonraki her gün için ayrıca 50,00 TL kışlama bedeli tahsil edilir.
2)  Yukarıda belirtilen atım-çekim ve kışlama ücretlerinin en az %50'si peşin tahsil edilir.
3)  Atım-Çekim ve Kışlama Ücretlerine KDV dahildir.

          

1.20

Elektrik Kullanım Bedeli

1 khw/saat

48 Kuruş + KDV

1.20

Su Kullanım Bedeli

m3

9 TL + KDV

      

Sonuç olarak; Komisyonumuzca yapılan tüm bu incelemeler doğrultusunda ilgili kanun hükümlerince ‘‘Güllük Mahallesi Tekne Atım-Çekim Yerine" ait tarifenin değişiklik yapılmadan, meclise sunulduğu şekliyle aynen onaylanmasına,  Katılanların OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na ait 2015 yılı Gelir Tarifesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden ilave yapılması konusunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.