Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :173                

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

S.S. Pınar ve Sazak Mahalleleri Sulama Kooperatifine, kurulduğu Mahallelerdeki Sulama Tesislerinin işletme, bakım ve onarım işlerini yapabilmesi için, işletim hakkının 10 (on) yı1 süreliğine, bedelsiz devrinin yapılması

            Tarımsal Hizmetler Başkanlığı’nın 14/05/2015 tarih ve 10452259-903.07.02-670 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Büyükşehir sınırları dahilinde, Mülga Toprak Su, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi kuruluşları tarafından mahallelerde (köylerde) tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak inşa edilen, sulama tesislerinin işletilmesi, bakımı ve onarımı için; İlimizde, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kurulan, tüzel kişiliğe haiz sulama kooperatifleri, faaliyette bulundukları köylerde, belirli bir zaman dilimi olan sulama periyodunda tarımsal sulama hizmetini veren, kar amacı gütmeyen, kolektif çalışmanın örneği olan çiftçi örgütleridir.

04.05.1997 tarih ve 22979 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sulama Tesisleri İşletme, Bakım ve Onarım Yönetmeliği" ile Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Sulama Tesisleri ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İşletme, Bakım ve Onarım Talimatı" ekinde yer alan "Devir Sözleşmesi" örneğine göre hazırlanan, "Sulama Tesislerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımına Dair Devir Sözleşmesi" 10 (on) yıl süre için geçerli olup, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak, Büyükşehir Belediyesi adına sözleşme yapmaya yetkili makamın onayına sunulacaktır.

Sulama Tesislerinde; Bakım, onarım, yenileme, ilave hatların yapımı ve tesiste yapılması, İdaremiz teknik elemanları tarafından teknik yönden uygun görülerek, teknik rapor ve tutanağa bağlanan; Küçük, orta ve büyük çaplı sabit alt yapı ve üst yapı yatırımları bütçe imkanları ölçüsünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır. Bu kapsam haricinde kalan küçük çaplı bakım ve onarımlar için, yapılacak harcama ve cari her türlü giderler Sulama Kooperatifi tarafından yapılacaktır. Kooperatifin malzeme yardımı talebi, teknik inceleme ve tespiti yapılarak, uygun bulunması halinde karşılanacaktır. 

Yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde, S.S. Pınar ve Sazak Mahalleleri Sulama Kooperatifine, kurulduğu Mahallelerdeki Sulama Tesislerinin işletme, bakım ve onarım işlerini yapabilmesi için, işletim hakkının 10 (on) yıl süreliğine, bedelsiz devrinin yapılması hususunda, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Olur ve Onayına ihtiyaç bulunmaktadır.

Konunun Meclis gündemine alınarak görüşülmesi hususunda yazımızın Meclis’e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

            04.05.1997 tarih ve 22979 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sulama Tesisleri İşletme, Bakım ve Onarım Yönetmeliği" ile Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Sulama Tesisleri ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İşletme, Bakım ve Onarım Talimatı" ekinde yer alan "Devir Sözleşmesi" örneğine göre hazırlanan, "Sulama Tesislerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımına Dair Devir Sözleşmesi" 10 (on) yıl süre için geçerli olup, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak, Büyükşehir Belediyesi adına sözleşme yapmaya yetkili makamın onayına sunularak sözleşme hükümleri doğrultusunda; S.S. Pınar ve Sazak Mahalleleri Sulama Kooperatifine, kurulduğu Mahallelerdeki Sulama Tesislerinin işletme, bakım ve onarım işlerini yapabilmesi için, işletim hakkının 10 (on) yıl süreliğine, bedelsiz devrinin yapılmasına meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.