Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

 Karar No       :17

Karar Tarihi :13/01/2015    

KONUSU:

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından Muğla İli Kavaklıdere İlçesi Çayboyu Mahallesi 200902532  Ruhsat Numaralı 71,56 Hektar,  II-B Grubu, paylaşıma konu edilmeyen İşletme Ruhsatının 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Kavaklıdere Belediye Başkanlığına devredilmesi

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/01/2015 tarih ve 47720051–301.01/41 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

6360 sayılı Kanun gereği Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu aynı kanunun Geçici 1. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda; İl Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile tüzel kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köyler tarafından komisyona gönderilen personel, taşınır ve taşınmaz mallar, taşıt ve iş makineleri, hak alacak ve borçlar ile şirket hisselerine ait verileri incelemiş, kanunda öngörülen hükümler doğrultusunda ilgili kurumlar arasında ilgi tarihli kararları ile devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştir.

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından Muğla İli Kavaklıdere İlçesi Çayboyu Mahallesi 200902532 Ruhsat Numaralı 71,56 Hektar (ekte koordinatları belirtili) II-B Grubu İşletme Ruhsatı, 08/05/2012 – 08/05/2022 tarihleri arasında 10 yıl süreliğine mülga Çayboyu Belediye Başkanlığına verilmiştir. Çayboyu Belediye Başkanlığı 30/03/2014 tarihinde Tüzel Kişiliği kalmış ancak adı geçen “İşletme Ruhsatı”nın Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna bildirilmediğinden konu ile ilgili herhangi bir devir kararı alınmamıştır.

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu 20/03/2014 tarihli kararının 3. paragrafı “Ancak, Komisyonumuzun görevinin sona ereceği tarihten sonra taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir ve paylaştırma işlemlerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunun 45. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilgili Belediyeler arsında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması gerektiğine,” hükmüne amirdir.

Bu kapsamda paylaşıma konu edilmeyen “İşletme Ruhsatı”nın; 5393 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Kavaklıdere Belediye Başkanlığına devredilmesi uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; adı geçen “İşletme Ruhsatı”nın Kavaklıdere Belediye Başkanlığına devredilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

 Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

30/03/2014 tarihinde Tüzel Kişiliği kalkmış Çayboyu Belediye Başkanlığına 08/05/2012 – 08/05/2022 tarihleri arasında 10 yıl süreliğine, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ve Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna bildirilmediğinden konu ile ilgili herhangi bir devir kararı alınmayan, Muğla İli Kavaklıdere İlçesi Çayboyu Mahallesi 200902532 Ruhsat Numaralı 71,56 Hektar (ekte koordinatları belirtili) II-B Grubu İşletme Ruhsatının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığı’na devredilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Ek için tıklayınız.