Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 166                     

Karar Tarihi   : 13/06/2018         

KONUSU:

30- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        c) İlimiz, Fethiye ilçesinde bulunan “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilave plan hükmü eklenmesine ilişkin hazırlanan plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.06.2018 tarihli raporunda;

 13.06.2018 tarihinde saat 15:35’de Şeyh Mahallesi Kocumustafa Efendi Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.3479 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.06.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Fethiye ilçesinde bulunan “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilave plan hükmü eklenmesine ilişkin hazırlanan plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.3479 sayılı yazısında;