Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :163                            

Karar Tarihi :14/10/2014                

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda

Belediye Meclisimizin 09/09/2014 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 09/09/2014 tarih ve 3047 sayılı yazısı ile Meclise sunulan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı ve 09/09/2014 tarihinden sonra planda yapılan aşağıdaki değişiklikler Komisyonumuzun 25/09/2014 tarihli toplantısında incelenmiştir.

STRATEJİK PLANDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Hedef 3 –Mesaj listesindeki telefon numara sayısını ve e-posta adreslerini %25 arttırarak daha geniş kitleye ulaşmak

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Hedef 4 – Personel verimliliğini arttırmak için yıllık en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az 3 adet kurs, seminer düzenlemek

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Hedef 15 – 13 ilçedeki terminallerin yer seçimi ve imar planlaması çalışmalarını mülkiyet problemi çıkmaması halinde Haziran 2015 yılına kadar tamamlamak

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Hedef 5 – Hava kalitesinin iyileştirilmesi için yılda en az 1 kez halka bilinçlendirme toplantısı yapmak.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

AMAÇ 1:

Hedef 1 - İlimiz genelinde evlerde, yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç kişilerin bakımlarının yapılması için oluşturulmaya çalışılan organizasyon çalışmalarını 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak

Hedef 2 - Muğla merkezdeki (Menteşe ilçesi) hastanelere gelen ve tedavisi aynı gün sonuçlanmayan özellikle kanserli ve talasemi hasta ve yakınlarının konaklama hizmeti ile ilgili organizasyonu 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek ve sürekli kılmak

Hedef 3 -İlimizde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hastaların bazı ihtiyaçlarını yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda plan dönemi içinde karşılamak

Hedef 5 - Plan dönemi içinde ihtiyaç duyulan yerlerde en az 2 adet ilaç toplama merkezi oluşturmak

Hedef 6 - Plan dönemi içinde ilçeler bazında ihtiyaç tespiti yapılarak, ihtiyaç olan yerlerde 2017 yılı sonuna kadar kadın ve çocuk koruma evlerini faaliyete geçirmek

Hedef 8 - İhtiyaç olduğu belirlenen ilçelerde, 2017 yılı sonuna kadar 3 adet kreş ve gündüz bakım evini faaliyete geçirmek

Hedef 9 -Engelliler için engelsiz yaşam alanlarının oluşturulması işini; Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve imkânları dâhilinde 5 yıllık plan dönemi boyunca iyileştirilerek sürdürmek

Hedef 10 -İlk yardım, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim programlarının, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak sürekliliğini sağlamak

Hedef 11 - İlimiz genelinde ihtiyaç sahibi hastaların (yatalak, özürlü, gebe vb.) evden hastaneye hastaneden eve nakil hizmetlerinin organizasyonu 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak ve sürekliliğini sağlamak

AMAÇ 2:

Hedef 1 – Sağlıklı gıda eğitim ve denetim çalışmalarını ilgili kurumlarla işbirliği içinde plan dönemi içerisinde sürdürmek

Hedef 3 - Plan dönemi sonuna kadar, Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki alanına giren ve maddi kaynak aktarabileceği turizm faaliyetlerine yönelik halk sağlığı ile ilgili çalışmalarını sürdürmek

Hedef 4 – 2016 yılı sonuna kadar ulusal standartlara uygun yeni bir hayvan bakım evi kurmak

Hedef 6 -Vektör mücadelesi için 2015 yılı sonuna kadar her bölgede birimler kurmak

Hedef 7 - ISO 22000 kalite standartlarına sahip 2 adet mezbahamıza, 2015 yılı sonuna kadar 2 adet daha mezbaha ilave etmek, ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde (ilçelerde) yeni mezbaha açmayı planlamak

Hedef 8 -Mezbahalarda üretilen etlerin en kısa sürede ve uygun şekilde naklinin sağlanması için, 5 adet et taşıma araç filomuza 2015 yılı sonuna kadar 2 adet daha araç ilave etmek

AMAÇ 3:

Hedef 1 – Çıkarıldı.

Hedef 2 -İller arasında faaliyet gösterecek cenaze nakil araç sayısını plan dönemi sonuna kadar en az 6’ya çıkarmak, ihtiyaç olması durumunda bu sayıyı arttırmak

Hedef 3 - Plan dönemi sonuna kadar eski ve kullanılan mevcut mezarlıkları yeniden planlamak, ihtiyaç olması halinde de yeni mezarlık alanlarını düzenlemek

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Hedef 5 – Tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek ve pazarlama çalışmaları yapmak

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Hedef 2 – İlimizde her yıl düzenlenen kültürel ve sanatsal en az 10 etkinliğe destek vermek

Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı

Hedef 4 –Plan dönemi içinde GEKA ve AB destekli en az 2 adet turizm projesi geliştirmek

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Hedef 2 –Olaylara müdahale kabiliyetini arttırmak amacıyla 2015-2016-2017 yıllarında 242 itfaiye destek hizmeti personeli alımı gerçekleştirmek

Hedef 5 - Sel ve su baskınlarında kullanılmak üzere 2015 yılı sonuna kadar 20 adet motopomp alımı yapmak

Hedef 7 - Önleme ve denetim konularında görevli personele, 2015 yılı sonuna kadar eğitim aldırmak

Zabıta Dairesi Başkanlığı

Hedef 1 –Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak

Hedef 6 -Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Büyükşehir Zabıta ve İlçe Zabıtalar arası koordinasyon kurmak

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Hedef 6 - Ula Kızılağaç bölgesinde makine parkının ve iş makinelerinin bakım ve tamirinin yapılacağı makine ikmal kompleksini tamamlamak

Hedef 7 - Menteşe ilçesinde yeni Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yapımını 5 yıl içerisinde tamamlamak

Hedef 8 - Kurumsal arşiv ile ilgili Genel Arşiv yapımını planlamak

Hedef 9 – 5 yıl içinde 15 adet kamyon, 5 adet lastikli kepçe alınmasını planlamak

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Hedef 6 -Otogar hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, 2015 yılında 4 yeni otogar inşaatına başlamak, 2019 yılına kadar toplamda 11 yeni otogar inşa etmek.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7., 8. ve 21. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan, Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı Komisyonumuz tarafından incelenmiş ( Kemal İLHAN ret oyu kullanmıştır.) ve oy çokluğu ile uygun görülmüş olup, ekte sunulan Stratejik Planın Meclisimizce kabulünü arz ederiz denilmektedir.

Komisyondan geldiği şekliyle eki Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.