Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :156               

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yılı Mali Destek Programına “ İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi” başlıklı, Muğla ilinde başta inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kazanımı ve geri dönüşümünü gerçekleştiren, yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan, çevre dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinde (p) bendi hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması

       Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 29/04/2015 tarih ve 13327030-301.01-874 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

          5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi” Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi. Depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” Hükmü yer almaktadır.

               Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak; Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yılı Mali Destek Programına “ İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi” başlıklı, Muğla ilinde başta inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kazanımı ve geri dönüşümünü gerçekleştiren, yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan, çevre dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinde “p) yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek” hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi genel Sekreter V.’nin yetkili kılınması için;

       Yazımızın meclise havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

       Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

      Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yılı Mali Destek Programına “ İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi” başlıklı, Muğla ilinde başta inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kazanımı ve geri dönüşümünü gerçekleştiren, yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan, çevre dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için,  Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınmasına 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinde (p) bendi hükmü gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.