Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :146               

Karar Tarihi :10/04/2015  

KONUSU:

Dalaman Belediyesi tarafından hazırlanan Termal Tesis ve Mesire Alanı Projesinde ihtiyaç duyulan jeotermal kaynak suyun 48002 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular işletme ruhsat sahamızdan karşılanması,  kaynak suyun kullanımdan doğacak İdare Payının kullanıcı tarafından ödenmesi koşulları ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak sözleşme hükümlerine göre; 5393 sayılı Kanunun 18/p maddesi uyarınca Dalaman Belediyesine 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisine

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/04/2015 tarih ve 47720051-301.01-561 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

   İlimiz Dalaman İlçesi Kapıkargın Mahallesi 48002 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı içindeki akışkanlar Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır.

   Dalaman Belediyesi 09/04/2015 tarih 38820798.754.99/41 sayılı yazısı ile Dalaman Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Kapıkargın Mahallesi 109 ada 3 parsel ve Orman Genel Müdürlüğünden 10 yıllığına Dalaman Belediyesine tahsis edilen alanlar içinde, Termal Tesis ve Mesire Alanı Projesi hazırlanmıştır. Söz konusu alanda kullanılmak üzere, Büyükşehir Belediye  Başkanlığımızdan jeotermal su kullanım hakkı talep etmektedir.

  Dalaman Belediyesinin hazırlamış olduğu proje kapsamında kullanılması amacı ile 5686 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 4. maddesinin (m), (n), (v) bentleri, 16. maddesinin 1. ve 3. fıkraları, Kaplıcalar Yönetmeliğinin 22. maddesinin  (e) bendi hükümleri gereği Dalaman Belediyesine jeotermal su kullanım hakkının verilmesi Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

  Makamınızca uygun görülmesi halinde; Dalaman Belediyesi tarafından hazırlanan Termal Tesis ve Mesire Alanı Projesinde ihtiyaç duyulan jeotermal kaynak suyun 48002 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular işletme ruhsat sahamızdan karşılanması,  kaynak suyun kullanımdan doğacak İdare Payının kullanıcı tarafından ödenmesi koşulları ile Daire Başkanlığımızca hazırlanacak sözleşme hükümlerine göre; 5393 sayılı Kanunun 18/p maddesi uyarınca Dalaman Belediyesine 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisine yönelik karar almak hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Dalaman Belediyesi tarafından hazırlanan Termal Tesis ve Mesire Alanı Projesinde ihtiyaç duyulan jeotermal kaynak suyun 48002 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular işletme ruhsat sahamızdan karşılanması,  kaynak suyun kullanımdan doğacak İdare Payının kullanıcı tarafından ödenmesi koşulları ile ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak sözleşme hükümlerine göre; Dalaman Belediyesine 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisine 5393 sayılı Kanunun 18/p maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.