Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :132                           

Karar Tarihi :09/09/2014               

KONUSU:

ULA İLÇESİ, KENT İÇİ TAŞIT YOLU DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MUĞLA 2. İDARE MAHKEMESİ’NİN 2011/67 ESAS NOLU KARARI GEREĞİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM PLANI REVİZYONU

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/08/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye Meclisimizin 12.08.2014 tarihli toplantısında oybirliği ile İmar ve bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2014 tarih ve 36521862-310.99-12023 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Ula Kent İçi Taşıt Yolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusu görüşüldü;

            Ula Belediye Başkanlığı’nın 23.07.2014 tarih ve 1387 yazısı ve ekleri;    Ula Belediye Başkanlığı Meclisinin 02.07.2014 tarihli Temmuz Ayı olağan üstü toplantısında alınan, Ula İlçesi imar planında yapılması düşünülen Kent İçi Taşıt Yolu Düzenlemesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliğine ait 02.07.2014 tarih ve 35 sayılı meclis kararı ve eklerinin gönderildiği, Ula Belediye Başkanlığınca alınan meclis kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda da görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Söz konusu Plan Revizyonu çalışması yapılan alana ait 06.01.2011 tarih ve 07 sayılı Ula Belediye Başkanlığı Meclisi kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyon planı, Muğla 2. İdare Mahkemesinin 2011/67 Esas ve 2012/1463 kararı ile ile iptal edilmiş olup plansız alana düşmüştür. Plansız duruma düşen teklif edilen alanla ilgili olarak; Mahkeme kararında Ula Belediye Başkanlığı Meclisince 06.01.2011 tarih ve 07 sayılı karar ile onaylanmış olan plan tadilatındaki 21 m’lik yolun 30 m.ye genişletilme gerekçelerinin kamu yararı, planlama esasları ve şehircilik ilkeleri açısından tadilat sebepleri uygun bulunmadığından bu nedenle planın iptaline karar verilmiştir. Ula Belediye Başkanlığınca plan değişikliği tekrar değerlendirilerek Kent İçi Taşıt Yolu Düzenlemesi amaçlı tavsiye niteliğinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile birlikte Belediye Meclisine sunulmuş ve Ula Belediye Meclisince mahkeme kararı gereği 30 metreden 21 metreye dönüştürülmesi yönünde hazırlanan etüd 02.07.2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Yapılan değerlendirmede Ula Belediye Meclisi kararına bağlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ‘’2013/41 sayılı Plan İşlem Numarası Verilmesi Genelgesi ‘’ uygulaması gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Plan İşlem Numarası alınmamış olduğundan söz konusu dosyanın Ula Belediye Başkanlığına iadesi gerekmekte olup, Başkanlıkça işlemlerin tamamlanması halinde konunun değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ise İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmiş olup; Mahkeme kararı ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Böylece; Marmaris yolundan başlayarak kentiçi Gazi Mustafa Kemal Bulvarından devam eden mahkeme kararı ile iptale konu olan 30 metrelik taşıt yolu 21 metreye yeniden dönüştürülmüştür.       

 İmar ve Bayındırlık komisyonunca katılanların oybirliği ile kabul edilen; Ula İlçesi Belediye sınırlarında Kent İçi Taşıt Yolu Düzenlenmesi yönelik tavsiye edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonuna 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine Uygun olarak hazırlandığı anlaşılmış olup, 5216 Sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı kanunun 8. Maddeleri uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.