Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :127               

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

Ula İlçesi sınırlarındaki listedeki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması    

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/04/2015 tarih ve 47720051-301.01/536 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

           6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu aynı kanunun Geçici 1. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda; İl Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile tüzel kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köyler tarafından komisyona gönderilen personel, taşınır ve taşınmaz mallar, taşıt ve iş makinaları, hak alacak ve borçlar ile şirket hisselerine ait verileri incelemiş; kanunda öngörülen hükümler doğrultusunda ilgisine göre ilgili kurumlar arasında devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştir. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti/tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan taşınmazlardan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 26. ve Geçici 1. maddelerinde yer alan hükümler gereğince devrinin yapılması gerekmektedir.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Daire Başkanlığımızca, Ula İlçesi sınırları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait taşınmazlara yönelik yapılan zemin incelemeleri sonucunda, ekli listede yer alan taşınmazların, Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin görev ve sorumluluk alanına girdiği tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devri Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Ula İlçesi sınırlarındaki ekli listedeki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Ula İlçesi sınırlarındaki ekli listedeki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELDİYESİNDEN, MUĞLA SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANINA GİREN İŞLERE (su, kanalizasyon vb.) AİT TAŞINMAZLARIN DEVRİNE İLİŞKİN FORM

S.N

İlçe

Mahalle

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m2)

Cins

Hisse

Açıklamalar

Devredildiği Kurum

1

ULA

ATAKÖY

ZEYTİNBELENİ

7

2117

416,00

SU DEPOSU OLAN ARSA

TAM

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

ULA

ATAKÖY

SUÇIKAN

2533

15,82

TARLA

TAM

İçme suyu pompa yeri

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

ULA

KÖPRÜBAŞI

KIRIKLAR KESİĞİ

14

17

157

324,26

SONDAJ KUYUSU, POMPA BİNASI VE TARLA

TAM

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4

ULA

AKÇAPINAR

KÖYİÇİ

5

731

252,42

PINAR VE MEYDANI

TAM

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ