Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 12                               

Karar Tarihi   : 11/01/2018                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       i) Onaylı Milas Revizyon İmar Planının 20-L-3 paftasında “Konut Alanı” olarak planlı Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 414 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı ve 933,52 m2 yüzölçümlü taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik N19-B-16-C-1-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.12.2017 tarihli raporunda;

28.12.2017 tarihinde saat 13.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.12.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-7680 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 15.12.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Onaylı Milas Revizyon İmar Planının 20-L-3 paftasında “Konut Alanı” olarak planlı Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 414 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı ve 933,52 m2 yüzölçümlü taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik N19-B-16-C-1-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.12.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-7680 sayılı yazısında;