Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :118                

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

Milas İlçesi Ören Mahallesi 4406 parsel numaralı Arsa niteliğindeki 397,19 m² taşınmazın Tuna Mühendislik Ticaret Limited Şirketi'ne devri

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 23/03/2015 tarih ve 47720051-301.01-435 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 20/03/2014 tarihli kararı ile mülga Ören Belediye Başkanlığına ait Milas İlçesi Ören Mahallesi 4406 parsel numaralı arsa niteliğindeki 397,19 m² taşınmaz Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilmiş, ilgili karar gereğince söz konusu taşınmaz Muğla Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliği adına tescil edilmiştir.

Başkanlığımızca yapılan incelemede adı geçen taşınmazla ilgili olarak mülga Ören Belediye Meclisince 07/01/2009 tarih ve 3 sayılı satış kararı alındığı, 06/02/2009 tarih ve 17 sayılı Encümen Kararı ile KDV hariç ¨ 73.000,00 bedelle Tuna Mühendislik Ticaret Limited Şirketi'ne satıldığı ve 25.03.2009-341, 04.05.2009-103, 01.06.2009-417, 30.03.2009-76, 01.04.2009-345, 03.10.2013-728, 04.02.2010-1283 tarih ve sayılı Ören Belediyesi Tahsilat Makbuzları ile ihale bedelinin ödendiği, ancak Tapu devir işleminin yapılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın ihale yolu ile satın alan istekliye devredilmesi Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Milas İlçesi Ören Mahallesi 4406 parsel numaralı Arsa niteliğindeki 397,19 m² taşınmazın Tuna Mühendislik Ticaret Limited Şirketi'ne devrine yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca karar alınması için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Milas İlçesi Ören Mahallesi 4406 parsel numaralı Arsa niteliğindeki 397,19 m² taşınmazın Tuna Mühendislik Ticaret Limited Şirketi'ne devrine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.