Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :116               

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçilmesi

            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 31/03/2015 tarih ve 26219312-301.01-147 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi; “Büyükşehir belediye meclisi, (MÜLGA İBARE RGT: 13.07.2005 RG NO: 25874 KANUN NO: 5393/85) üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur... ” hükmünü amir bulunmaktadır.

            5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçilmesi hususunda yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine; seçilmelerine yapılan işari oylama neticesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi hükmü uyarınca 1 yıl görev yapmak üzere,  Salih Nazmi BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU, Hurşit ÖZTÜRK, Eyüp KATIRCI, İlhan KURAL, Atabey AKGÜN, Mustafa KARAKUŞ ve Mustafa YENİOĞLU’nun seçilmelerine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.