Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 115                            

Karar Tarihi : 09/03/2017                

KONUSU:

             33.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

            ç) İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kızılçırpı Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapunun 174 ada 23 parsel (Eski 174 ada 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller) ve 178 ada 14 parsel (Eski 178 ada 9, 10, 11, 12, 13 parseller) nolu kadastro parsellerinde kayıtlı toplam 143.693,65 m2 büyüklüğündeki taşınmazlar üzerine toplam 6994 kW (6.99 MW) kurulu gücünde teklif edilen Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/03/2017 tarihli raporunda;

          09/03/2017 tarihinde saat 16:05’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2017 tarih ve 53618066-310.01.02-1569 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.03.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kızılçırpı Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapunun 174 ada 23 parsel (Eski 174 ada 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller) ve 178 ada 14 parsel (Eski 178 ada 9, 10, 11, 12, 13 parseller) nolu kadastro parsellerinde kayıtlı toplam 143.693,65 m2 büyüklüğündeki taşınmazlar üzerine toplam 6994 kW (6.99 MW) kurulu gücünde teklif edilen Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2017 tarih ve 53618066-310.01.02-1569 sayılı yazısında;