Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :1                    

Karar Tarihi :13/01/2015   

KONUSU:

GÜNDEM

09/01/2015 tarihinde gönderilen 31 maddelik ana gündemin 20. Maddesinde bulunan “6360 sayılı Kanun sonrası kurulan İl Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonu Kararlarında Muğla Büyükşehir Belediyesine verilen Marmaris ilçesi Geçici Hayvan Bakımevinin Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Marmaris İlçe Belediyesi arasında yapılacak protokol marifetiyle kullanım şeklinin belirlenmesi” konusun gündemden çıkarılmasına ve gündeme “İlimiz, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapunun 346 ada, 9 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ve “İlimiz, Menteşe İlçesi Emirbeyazit Mahallesi, Marmaris yolu Mevkiinde, tapunun 383 ada, 237 parsel numaralı, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı olan taşınmaza ilişkin “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” konularının ilave edilmesi ile;

            1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun Müşterek Komisyon Raporu a) Muğla Büyükşehir Belediyesinin Yetki Alanındaki Yolların Belirlenmesi 2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları a) İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 1005 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazda yapılmış olan plan değişikliğinin Muğla 1. İdare Mahkemesinin Esas no 2012/510 ve Karar no 2014/251 sayılı kararı ile iptal edildiğinden bahisle; İlgili Mahkeme Kararına istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği b) İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 1005 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazda yapılmış olan plan değişikliğinin Muğla 1. İdare Mahkemesinin Esas no 2012/510 ve Karar no 2014/251 sayılı kararı ile iptal edildiğinden bahisle; İlgili Mahkeme Kararına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği c) Yatağan İlçesi Şeref Mahallesi Alageriş Mevkii 1299 parsel Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ç) Menteşe İlçesi Ortaköy Mahallesi Plan Notu Değişikliği Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğid) Menteşe Akçaova  Mahallesi 141 ada 1, 2, 3 ve 142 ada 1 parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği e) Menteşe İlçesi Karabağlar Mahallesi Başkanlığımız Mülkiyetindeki 667 ada, 69 parselde Ticaret  Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği f) Menteşe İlçesi Karabağlar Mahallesi Başkanlığımız Mülkiyetindeki 667ada, 69 parselde Ticaret Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğig) Milas İlçesi, Ören Mahallesi, Karamersin Mevkii, 379, 360, 361 numaralı parsellerde 1/1.000 ölçekli “Konut Alanı Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı” talebi. 3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği; Meclisimizce, gizli oylamayla Denetim Komisyonuna üye seçimi 4. İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görevlendirilmek üzere iki meclis üyesi seçiminin yapılması5. İlimiz Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi 926 ada 329 parselde bulunan “9 Bloklu 4 er Katlı ve 2 Kat Bodrumu Olan Betonarme Bina ve Arsası” nitelikli taşınmazın 1. Blok 2. Bodrum Kat 2 no’lu bağımsız bölümünün “Tüketim ve Dayanıklı Taşınırlar Anbarı” olarak kullanılması amacı ile yıllık 6.000,00TL bedel ve sonraki yıllar için bu bedelin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun ilgili hükümleri kapsamında yapılacak artış oranında belirlenerek, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesi 6. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında olan 9 adet konutun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca satışı 7. 6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Menteşe Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması 8. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında 5 adet İşletme, 14 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı bulunmaktadır. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyemizin Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine üye olunmasına ve Belediye Meclis Üyelerinden 3 adet asil, 2 adet yedek üyenin belirlenmesi  9. Kavaklıdere Nebiler Mahallesi, 243 ada, 2 nolu parselin düğün salonu yapılmak üzere Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığına tahsisi 10. T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından Muğla İli Kavaklıdere İlçesi Çayboyu Mahallesi 200902532  Ruhsat Numaralı 71,56 Hektar,  II-B Grubu, paylaşıma konu edilmeyen İşletme Ruhsatının 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Kavaklıdere Belediye Başkanlığına devredilmesi 11. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2015 yılında uygulanacak gelir tarifelerinin görüşülmesi 12. 27/12/2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi Sabit ve Mobil Haberleşme Geçiş Hakkı ücret Tarifesinin Belirlenmesi13. Datça İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri 14. Ortaca İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri 15.Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri 16. Ula İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri 17. Dalaman İlçe Belediyesi meskenler ile ilgili katı atık toplama ücreti ile ilgili düzeltme kararı 18. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği 19. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürekli olarak yürütülen Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler’ işinin tüm ilçelerde yaygın bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç olan 12 (oniki) adet binek otomobilin Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması 20. Mevsimlik İşçi Çalıştırılması   21. Fazla Mesai  (İtfaiye ve Zabıta Personeli) 22. Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti   23. Kadro Değişikliği   24. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2014 tarih ve 131 sayılı kararıyla onaylanan Belediye Hizmet Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Muğla Şehir Plancıları Odasının itirazı konusu,   25. Muğla İli, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi,  806 Ada 409 parsel ve yeşil alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 26.Muğla İli, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi,  806 Ada 409 parsel ve yeşil alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 27. İlimiz Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 253 ada, 20 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanında kalan 226.89m² yüzölçümlü taşınmazın imar programına alınması, 28.  Fethiye Karaçulha Mahallesi 665 nolu taşınmaza ilişkin Ticaret Alanı amaçlı Nazım İmar Planı talebi, 29. İlimiz Ula İlçesi Kent İçi Taşıt Düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi, 30. Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarih ve 228 sayılı kararında “Daire Başkanlığınca ulaşım ücretlerinde %20’ye kadar indirim yapma yetkisi verilmesine” şeklindeki ifadenin kaldırılması hususunun görüşülmesi, 31.  İlimiz, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapunun 346 ada, 9 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 32. İlimiz, Menteşe İlçesi Emirbeyazit Mahallesi, Marmaris yolu Mevkiinde, tapunun 383 ada, 237 parsel numaralı, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı olan taşınmaza ilişkin “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, tekliflerinden oluşan 32 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.