Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 1                  

Karar Tarihi  : 14/01/2016                   

KONUSU:

Gündem

08/01/2016 tarihinde duyurulan 14 maddelik gündeme birimlerden gelen 35 konunun ilave edilmesi ile;

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 154 kV Bodrum TM İrtibat Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi b) Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 12 parsele ilişkin “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyon Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi c) Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 11 parsele ilişkin “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyon Alanı " amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi ç) İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, tapunun 293 ada, 7 parselinde kayıtlı mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait 260,35 m2 olan taşınmaza ait “Resmi Kurum Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi d) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi e) İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 51 ada 16, 30, 32, 34 parseller “Enerji Depolama Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının görüşülmesi f) İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 51 ada 16, 30, 32, 34 parseller “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesi g) İlimiz Menteşe İlçesi Cedit Mahallesi, 1449 parselinde kayıtlı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne tahsisli 9233,45 m2 yüzölçümlü taşınmaza ait “Resmi Kurum Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. ğ) Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarında Yapılaşmalar Hakkında Yönergede ilçe belediyelerinin uygulamada tereddüt yaşadıkları konular hakkında yönergeye hüküm ve geçici madde eklenmesi hususunun görüşülmesi.                    h) İlimiz, Seydikemer İlçesi Belen Mahallesi, Orman Deposu Mevkiinde yer alan, Ormandan tahsisli alanda “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi. ı) İlimiz, Seydikemer İlçesi Belen Mahallesi, Orman Deposu Mevkiinde yer alan, Ormandan tahsisli alanda “Lise Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi. i) İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi, 109 ada 3 parselde bulunan “Belediye Hizmet Alanı”nın “Belediye Hizmet Alanı ve Termal Turizm Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. j) İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi, 109 ada 3 parselde bulunan “Belediye Hizmet Alanı”nın “Belediye Hizmet Alanı ve Termal Turizm Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. k) İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mahallesi, Akçataş Mevkii, 3 Pafta 22nolu Kadastro parselinde 38.220,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi.   l) İlimiz Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi 5838 parsel “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. m) İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 2106 parsel “Kamu Hizmet Alanı (Bölge Trafik Müdürlüğü)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. n) İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 2106 parsel “Resmi Kurum Alanı (Bölge Trafik Müdürlüğü)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. o) İlimiz Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 238 Ada, 3 nolu toplam 42.018,08 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi. ö) İlimiz Dalaman İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 62 ada, 18 parselde Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 8380,17 m2 yüzölçümlü taşınmazda ark ile şuyunun giderilmesi için otopark ve yeşil alan ayrılmasına ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.   p) İlimiz Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi, 873 ve 878 parseller “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. r) İlimiz Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi, 873 ve 878 parseller “Ticaret-Turizm Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. s) İlimiz Milas İlçesi Avşar Mahallesi, Alimbey Kuyusu Mevkiinde tapunun 120 ada 55 ve 56 parsellerinde kayıtlı toplam 50.869,31 m² büyüklüğündeki özel mülkiyette bulunan taşınmazlar üzerinde hazırlanan "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (490 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. ş) İlimiz Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 417 ada 21 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, t) İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesi, yapı çatıları ile ilgili plan hükümlerine yönelik Milas Belediye Meclisinin 06.11.2015 gün ve 270 sayılı kararının görüşülmesi 2- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak sunulması amacıyla ihtiyaç duyulan 3 (Üç) adet Kamyonet ile 2 (İki) adet Motosikletin Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması hususunun görüşülmesi 3- İlimiz, Ula İlçesi Köprübaşı, Demirtaş ve Alparslan mahallelerinde yeni açılan cadde ve sokaklara mahalle bazında krokide belirttiği şekli ile yeni isimler verilmesine yönelik Ula Belediye Meclisinin 02/12/2015 tarihli ve 55 sayılı kararının onaylanması hususunun görüşülmesi 4- Kavaklıdere Belediyesi’nin 21/12/2015 tarih ve 1656 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilen 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’ nin 27/10/2015 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi 5- İlimiz, Seydikemer İlçesi, Yaka Mahallesi, 337 ada, 80 parsel üzerindeki taşınmazın mezarlık olarak kullanılan kısmı ile ilgili olarak 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanunun 1. maddesi, Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6/1. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7/s maddesine istinaden Seydikemer Kaymakamlığı - Toplum Sağlığı Merkezinin 02/09/2015 tarih 09 nolu Hıfzıssıhha Meclis Kararına ekli krokisinde  gösterildiği gibi “A” harfi ile gösterilen 1454.54 m²’lik kısmının  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine istinaden Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi 6- İlimiz, Fethiye İlçesi, Karacaören Köyü Karacaören Deresi Tersip Bendi Kamulaştırma sahası içerisinde kalan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı bulunan İlimiz Fethiye İlçesi, Karacaören Mahallesi 115 Ada, 1 Parsel ve 110 Ada, 22 parselin DSİ Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi 7- Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi 8- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi amacı ile ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet resmi hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi 9- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan şube müdürlüklerinin yürütmekte olduğu hizmetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan; 6 (altı) adet cenaze nakil aracı, 2 (iki) adet panel hizmet aracı, 3 (üç) adet motorsiklet, 1 (bir) adet ambulans, 1 (bir) adet binek otomobil ve 5 (beş) adet kamyonun satın alınması hususunun görüşülmesi. 10- Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı gelir tarifesi, Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmüş. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/12/2015 tarihli ve 437 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak Seydikemer ilçe Belediyesinin 03/11/2015 tarihli ve 115 sayılı meclis kararında yer almasına rağmen komisyon raporunda yer almayan gelir kalemlerinin eklenmesi ve çıkarılması gereken gelir kalemlerinin çıkarılması konusunun görüşülmesi 11- 2016 Mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygulanacak Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait ek Gelir Tarifesinin onaylanması hususunun görüşülmesi 12-  2016 Mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygulanacak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait değişiklik Gelir Tarifesinin onaylanması hususunun görüşülmesi 13- 2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına ait Gelir Tarifesindeki ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait Gelir Tarifesindeki değişikliklerin onaylanması hususunun görüşülmesi 14- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği; Meclisimizce, gizli oylamayla Denetim Komisyonuna üye seçimi 15- Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz, Milas İlçesi, Küçükdibekdere mahallesi 219 parsel numaralı 340.08 m2yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz içerisinde Berkan GİRGİN’e ait evin bulunması nedeni ile taşınmazın bedeli karşılığında Berkan GİRGİN’e satılması hususunun görüşülmesi 16- Mülkiyeti Yatağan Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olan, İlimiz, Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, 4 Ada, 3 Parsel numaralı 4.011,00 m2 yüzölçümlü ‘İdare Binası ve Depo’ nitelikli taşınmazın 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca satın alınması hususunun görüşülmesi 17- Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi 18- İlimiz Milas İlçesi Güllük Mahallesi, 106 ada 10 nolu toplam 35.899,04 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Toplu İşyeri (Paketli ve Ambalajlı Olarak İşaretlenmiş Maden Depolama Alanı) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi 19- İlimiz Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 383 ada 133 parselin bir kısmına ilişkin “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi 20- İlimiz Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 383 ada 133 parselin bir kısmına ilişkin “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi 21- İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 552 ada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 numaralı parseller “Belediye Hizmet Alanı”, “Sosyal Tesis Alanı”, “Ticaret Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi 22- İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 552 ada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 numaralı parsellerde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı”, “Sosyal Tesis Alanı”, “Ticaret Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi 23- Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 2014/89 esas ve 2015/762 kararı doğrultusunda Muğla İli, Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesi, 135 ada 30 parseline yönelik Milas Belediye Meclisinin 08.01.2014 gün ve 23 sayılı kararının iptal edilerek mahkeme kararının uygun gördüğü 135 ada 30 parsel sayılı taşınmazda Akaryakıt ve Lpg İstasyonu amaçlı 1/5000 nazım imar planı değişikliğine ait Milas Belediye Meclisi'nin 08.11.2013 tarih ve 408 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi 24- İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, 509 ada, 20 parselde (eski 2205 parsel) kayıtlı, 153.331,74m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik 18K-2C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi 25- İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, N18-C-23B-2B pafta, 2557 parselde Bodrum Belediyesi adına kayıtlı, 3.412,77m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda fonksiyon tanımının “Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi)” olarak değiştirilmesine yönelik N18-C-18-C imar paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi 26- İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, N18-C-23B-2B pafta, 2557 parselde Bodrum Belediyesi adına kayıtlı, 3.412,77m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda fonksiyon tanımının “Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi)” olarak değiştirilmesine yönelik N18-C-18-C-3-C imar paftasında hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi 27- Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi 28- Organizasyon Şemasının Güncellenmesi 29- 2016 Yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2.350,60 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılması hususunun görüşülmesi 30- Muğla Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 01 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek 2016 yılı fazla çalışma ücretinin tespitinin görüşülmesi 31- İlimiz sınırları içerisinde imar planlarına altlık oluşturmak için mevcut ve yeni alımı yapılacak Stereo Hava Fotoğraflarından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli “Sayısal Fotogrametrik Halihazır Haritalar ile Renkli  Ortofoto Haritaların Üretilmesi” işinin Kamu İhale Kanunun 62. Maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden yıllara yaygın olarak yapılması hususunun görüşülmesi 32- İlimiz, Menteşe ilçesi, Akçaova mahallesi 129 ada 1 parsel numaralı 2.574,69 m²’lik, 138 ada 1 parsel numaralı 2.866,21 m²’lik, 187 ada 1 parsel numaralı 2.410,23 m²’lik taşınmazlar ile Kötekli mahallesi 106 ada 8 parsel numaralı 3.996,96 m² yüzölçümlü taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınması veya 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi 33- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 356 ada 2 parsel numaralı, 515,00 m² yüzölçümlü ‘Arsa’ nitelikli taşınmazın “Araç Park Yeri” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak beş (5) yıl süre ile tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi 34- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz, Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 353 ada 19 parsel numaralı, 1.221,63 m²  yüzölçümlü ‘Bir Bodrum Bir Zemin Bir Asma ve Dört Normal Katlı İşhanı, Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsa’ nitelikli taşınmazın zemin ve asma katları Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak beş (5) yıl süre ile tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi 35- Muğla Koruma Amaçlı İmar Planında tescilli yapılar olarak gösterilen; İlimiz, Menteşe ilçesi, Camikebir mahallesi 74.64 m² yüzölçümlü 70 ada 13 numaralı ve 86.25 m² yüzölçümlü 70 ada 14 numaralı parsellerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15/a maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi 36- İlimiz Milas İlçesi sınırları içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinin görev ve sorumluluğunda bulunan hizmetleri yerine getirebilecek nitelikte bir hizmet binasının yapılması için kullanım amacına uygun bir taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca alınması hususunun görüşülmesi 37- 10/12/2015 Tarih ve 450 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile kapatılan, İmar ve Şehircilik Dairesi teşkilat yapısında yer alan İdari İşler ve Arşiv Şube Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemler ile bu birimde görevli personelin idaresi maksadıyla  Daire Başkanlığı bünyesinde, doğrudan Daire Başkanına bağlı İdari İşler ve Arşiv Şefliği kurulmuş ve buna bağlı olarak yeniden düzenlenen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin onaylanması hususunun görüşülmesi 38- Menteşe İlçesi Saburhane Meydanı ve çevresinde yapılacak  “Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi” (Projelendirme ve Uygulama) İşinin Belediye Başkanlığımız tarafından yapılması, projelendirme hizmet alım işi için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına Katkı Payı İçin başvuruda bulunulması, katkı payı bedelinin uygulama işi maliyetinin tamamını karşılayamaması durumunda kalan bedelin Belediye Başkanlığımız bütçesinden karşılanması konusunun görüşülmesi 39- Datça İlçesi, Cumali Mahallesi  Çeşmeköy Mevkiinde bulunan tescilli Çeşmeköy  Camiinin yapılacak restorasyon uygulama işi için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına katkı payı başvurusunda bulunulması; katkı payı bedelinin uygulama işi maliyetinin tamamını karşılayamaması durumunda kalan bedelin Belediye Başkanlığımız bütçesinden karşılanması ve uygulama işinin yıllara sari olacağı konusunun  görüşülmesi 40- Milas İlçesi, Pinar Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan Pinarköy Camiinin yapılacak restorasyon uygulama işi için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına katkı payı başvurusunda bulunulması; katkı payı bedelinin uygulama işi maliyetinin tamamını karşılayamaması durumunda kalan bedelin Belediye Başkanlığımız bütçesinden karşılanması ve uygulama işinin yıllara sari olacağı konusunun  görüşülmesi 41- Yatağan İlçesi Bozüyük Mahallesinde bulunan Cemil Toksöz Konağının yapılacak restorasyon uygulama işi için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına katkı payı başvurusunda bulunulması; katkı payı bedelinin uygulama işi maliyetinin tamamını karşılayamaması durumunda kalan bedelin Belediye Başkanlığımız bütçesinden karşılanması ve uygulama işinin yıllara sari olacağı konusunun  görüşülmesi 42- 2016 yılı içinde çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Ücret Tespitinin yapılması ve sözleşme yapmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi 43- Seydikemer Belediyesi’nin 12/01/2016 tarih ve 244 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilen 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi 44- İlimiz bütününde kurulması planlanan Hidroelektrik Santrallerine (HES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi 45- İlimiz bütününde kurulması planlanan Rüzgâr Enerji Santrallerine (RES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi 46- İlimiz bütününde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrallerine (GES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi 47- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.11.2015 tarih ve 385 sayılı Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 353 ada 26, 27, 28, 29, 32, 34, 96 ve 113 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olmadığı ve imar planının mevcut haliyle korunmasına ilişkin kararına yapılan itirazın görüşülmesi 48- Ula İlçesi, Alparslan Mahallesi, 37 pafta 35 ada 43 ve 47 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi 49- Marmaris İlçesi, Beldibi Mahallesi, Taşan Mevkiinde tapunun 8 pafta, 1027, 1028, 1029 parsellerde hazırlanan “Küçük Sanayi Sitesi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin görüşülmesi konularından oluşan 49 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.