Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :108                

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

       f) İlimiz Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parsel üzerinde “Özel Eğitim Tesisi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/03/2015 tarihli Komisyon raporunda;

        İlgi: 18/03/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/03/2015 tarih ve 53618066-310.01.04-732 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " İlimiz Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parsel üzerinde “Özel Eğitim Tesisi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi:    a)Başkanlığımız evrağına 19.02.2015 tarih ve 13109-4059 sayı ile kayıtlı Şükrüay

UĞURLU’nun  dilekçesi.

            b) 26.01.2015 tarih ve 308-2098 sayılı Milas Belediye Başkanlığının yazısı

            c) 26.08.2014 tarih, 146224 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü  yazısı.

        İlgi (a) dilekçe ile İlimiz Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parselinde kayıtlı toplam 9.310,97 m2 yüzölçümlü alan üzerinde “Özel Eğitim Tesisi Alanı”na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talep edilmektedir.

Bahse konu plan değişikliğine ilişkin ilgi (b) Milas Belediye Başkanlığının yazısı ile Milas Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 10 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait meclis kararının bulunduğu bildirilmiştir. Ancak söz konusu plan değişikliği talebinin üst ölçekli planı da etkileyici nitelikte olması nedeniyle öncelikli olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında konunun değerlendirilmesi gerekmekte olduğundan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Başkanlığımız onayına sunulmuş bulunmaktadır. Ancak, belediyesinden meclis kararıyla iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin yapılaşma koşulu ile, Başkanlığımıza iletilen Nazım imar Planı değişikliği yapılanma koşullarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; bahse konu alan 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik Alan” olarak planlı olduğu anlaşılmıştır. Plan değişikliği talep edilen taşınmaz üzerinde 07.02.2014 gün ve 70sayılı Milas Belediye Meclis kararı ile onaylı Muğla-Milas, Beçin Beldesi, Yanıkkuyu Mevkii 1/5000 ölçekli Mevzii İmar Planının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu yürürlükteki planda taşınmazın “Özel Eğitim Tesis Alanı” olarak planlı olduğu;

 • Binaya kotun binanın oturacağı tabii zemin ortalamasından verileceği,
 • Yapılanma koşullarının;
 • Yapılar, karayolundan en az 25 metre, komşu parsellerden de 5’er metre çekileceği
 • Emsal (E)= 0.50
 • Kat Yüksekliği (Hmax): 10.50 metre (3 Kat) şeklinde olacağı yapılan incelemeler doğrultusunda tespit edilmiştir.

Buna ek olarak, taşınmaz üzerinde 09.10.2014 tarih ve 11423-421-5 ve 11423-421-6 ruhsat numaralı A ve B bloklar olmak üzere yapı ruhsatı bulunduğu (Ek-3) ve yerinde yapılan incelemeye göre ise söz konusu alanda mevcut yapılaşma koşulları doğrultusunda inşaat yapımına başlanılmış olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca söz konusu taşınmaz üzerindeki 07.02.2014 gün ve 70 sayılı Milas Belediye Meclis kararı ile onaylı yürürlükteki imar planı ve yapı ruhsatına esas verilmiş ilgi (c) yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü geçiş yolu izin belgesi düzenlenmesine yönelik görüşü bulunmaktadır. Bahse konu olan görüş “ Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında; geçiş yolunun ilgili yönetmeliğin ek:10 proje örneğine uygun olarak projelendirilmesi, tesislerin ön cephe karayolu hattının, kamulaştırma sınırından en az 25m uzaklıkta bulunması, parselin bulunduğu kesimin ileride imar planı sınırları dahiline alınması halinde parsele her iki yönden en az 75 m mesafe içinde karayoluyla kavşak teşkil edecek trafiğe açık imar yolunun planlanmaması, geçiş yolunun, yol hendeğine isabet edecek kısmının hendek taban kotuna uygun olarak, gelebilecek suyu tahliye edecek kapasitede en az Ø100 cm.lik büz veya 1x1m ebadında kutu menfez ve geçiş yoluna ızgaralı kanal yapılması, tesisin taşıt trafiğine açık kısımlarının karayolu kaplama cinsine uygun kaplanması” gerektiği yönündedir.

 Bununla birlikte, söz konusu taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine esas 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı genelge gereğince 21.11.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanan jeolojik-jeoteknik etüt raporuna göre yerleşime uygunluk değerlendirmesi sonucunda “ ÖA-5.1 (Önlemli Alan)”nda kaldığı anlaşılmıştır. Bu alanlar jeolojik-jeoteknik etüt raporunda mühendislik problemleri açısından önlem alınabilecek nitelikteki taşıma gücü oturma şişme potansiyel açısından sorunlu alanlar olarak tanımlanmıştır.

Talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kullanım kararı mevcut plandaki şekliyle “Özel Eğitim Tesis Alanı” olarak aynen kalmış olup, yapılaşma koşulunda kat artırımına gidilerek, binalara kot, parselin cephe aldığı 18 metre genişlikteki Milas-Ören Karayolu tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) verilmesi yönünde plan değişikliği yapılmıştır.

Söz konusu teklif 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği plan hükümleri;

 1. Yapılarda “ Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”, “ Sığınak Yönetmeliği”, “Otopark Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
 2. Elektrik,su,kanalizasyon, haberleşme tesisi vb. teknik altyapı tesislerine ait projeler ilgili kuruluşlarca onaylanmadan inşaat ruhsatı, bu tesislerin tamamı bitirilmeden kullanma ruhsatı verilemez.
 3. Kurulacak tesisin işletme öncesi ve sonrası meydana gelebilecek etkilerine karşı: “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”, “ Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Gürültü Kontrol Yönetmeliği”, “Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği” ile ilgili hükümlere ve diğer mer’i mevzuata uyulacaktır.
 4. İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik Etüt Raporu’nda belirtilen hususlara uyulacaktır.
 5. Uygulama Projelerinin, yürürlükte olan ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I VE Ek-II listeleri kapsamında kalması durumunda “ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. Proje için yatırıma başlanamaz.
 6. Proje alanında 1593 sayılı “ Umumi Hıfzıssıhha Kanunu”, 2872 sayılı “ Çevre Kanunu” ve Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5491 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan ÇED Yönetmeliği’ne ve diğer yönetmeliklere uyulacaktır. Ekolojik dengenin korunmasına dair

tedbirlere riayet edilmesi, mer’i mevzuat kapsamında ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve tesisten çıkacak her türlü atık ve artığın uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi kaydıyla söz konusu faaliyet ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında sakınca bulunmamaktadır.

 1. İnşaat ruhsatı alınmadan “ Karayolları Geçiş Yolu İzin Belgesi” alınacaktır.
 2. Binalara kot, parselin cephe aldığı 18 metre genişlikteki Milas-Ören Karayolu tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) verilecektir.
 3. Tesis içindeki ulaşım ve yeşil alan düzenlemesi 1/200 ölçekli mimari proje aşamasında düzenlenecektir. Parselin bulunduğu kesimin ileride imar planı sınırları dahiline alınması halinde parsele her iki yönden 75 metre mesafe içinde karayoluna kavşak teşkil edecek trafiğe açık imar yolu planlanmaması, geçiş yolunun yol hendeğine isabet edecek kısmı hendek taban kotuna uygun olarak, gelebilecek suyu tahliye edecek kapasitede en az 100 cm’lik büz veya 1x1 m. Ebadında kutu menfez ve geçiş yoluna ızgaralı kanal yapılması gerekmektedir. Karayolundan 25 metre çekme mesafesi içinde kalan mevcut yapılar kullanma ruhsatı aşamasında yıkılacaktır.
 4. Yapılanma Koşulları:
 5. Yapılar, karayolundan en az 25 metre, komşu parsellerden de 5’er metre çekilerek yapılacaktır.
 6. Emsal (E) = 1.00’dir.
 7. En Fazla Bina Yüksekliği (Yençok): 14.50 metredir (4 kat).
 8. Bu plan notlarında açıklanmayan hususlarda 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri, “Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ile diğer ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.
 9. Onaylı Beçin (Muğla) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri geçerlidir.

Şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak dosyasında yapılan inceleme sonucunda ilgi (c) Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden geçiş yolu izin belgesi alındığı, bu kapsamda;

 • Plan hükümlerinin 7. maddesine “ Yapılanma aşamasında Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden vaziyet planları onaylattırılmadan uygulamaya geçilemez” şeklinde ilave edilmesinin
 • Plan hükümlerinin 12. maddesinin 11. maddeyle birleştirilmesinin uygun olacağı,

Ayrıca yapılanma koşullarındaki kat artışı talebinin ilçe belediyesi tarafından E:1.00, bina yüksekliği (Yençok):12.50m (3 kat) olarak uygun görüldüğü, bu kapsamda, 4 kata ilişkin Yençok:14.50m plan talebinin çevresine emsal teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde Milas ilçesi, Beçin  Mahallesi, tapuda 2422 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Özel Eğitim Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim.”Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parselinde kayıtlı toplam 9.310,97 m2 yüzölçümlü alan üzerinde bulunan “Özel Eğitim Tesisi Alanı”na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ait dosya tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;

-          İmar planı ve plan hükümlerinde yer alan uyumsuzlukların giderilmesi,

“İnşaat ruhsatı alınmadan “ Karayolları Geçiş Yolu İzin Belgesi” alınacaktır.” Şeklindeki 7 no’lu plan hükmünün

“7-Karayolları Geçiş Yolu İzin Belgesi” alınacaktır. Yapılanma aşamasında Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden vaziyet planları onaylattırılmadan uygulamaya geçilemez.”

Şekline dönüştürülmesi,

-           Milas Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 10 sayılı kararında tanımlanan yapılaşma koşullarına uyulmasının uygun olacağı belirlenmiş olup bu doğrultuda;

10 nolu plan notu olan

“10- Yapılanma Koşulları:

a-Yapılar, karayolundan en az 25 metre, komşu parsellerden de 5’er metre çekilerek yapılacaktır.

b-Emsal (E) = 1.00’dir.

c-En Fazla Bina Yüksekliği (Yençok): 14.50 metredir (4 kat).”

şeklindeki Plan notunun

10-Yapılanma Koşulları:

a-Yapılar, karayolundan en az 25 metre, komşu parsellerden de 5’er metre çekilerek yapılacaktır.

b-Emsal (E) = 1.00’dir.

c-En Fazla Bina Yüksekliği (Yençok): 12.50 metredir (3 kat).

Şekline dönüştürülmesi;

12 no’lu plan notunun 11 no’lu plan notu ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olması nedeniyle;

“11-Bu plan notlarında açıklanmayan hususlarda 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri, “Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ile diğer ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

12-Onaylı Beçin (Muğla) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri geçerlidir.”

Şeklindeki plan notları birleştirilerek;

“11-Bu plan notlarında açıklanmayan hususlarda 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri, Onaylı Beçin (Muğla) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri “Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ile diğer ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.”

 Şekline dönüşmüş ve 12 no’lu plan hükmünün iptal edilmesinin uygun olacağı anlaşılmış olup “Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422no’lu parselinde kayıtlı toplam 9.310,97 m2 yüzölçümlü alan üzerinde bulunan “Özel Eğitim Tesisi Alanı”na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca değiştirilerek onaylanmasının uygun olacağına Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

         Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

          İlimiz Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parsel üzerinde “Özel Eğitim Tesisi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.