Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 107                           

Karar Tarihi   : 09/07/2020              


KONUSU:

2- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

         a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42., 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64., Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince görüşülmesi

                     Plan ve Bütçe Komisyonunun 11/06/2020 tarihli raporunda;