Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :107                

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

       e)  İlimiz Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii,20 pafta 513,514,515 ve 516 Parseller 25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı   

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/03/2015 tarihli Komisyon raporunda;

        İlgi: 18/03/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/03/2015 tarih ve 36521862-310.01.02-734 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " İlimiz Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii,20 pafta 513,514,515 ve 516 Parseller 25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi: Başkanlığımız evrağına 03.03.2015 tarih ve 5176-16705 sayı ile kayıtlı 20 pafta 513,514,515 ve  516 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi Dosyası. 

             İlgide kayıtlı başvuru ile İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii, tapunun 20 pafta, 513, 514, 515 ve 516 parsellerinde kayıtlı, Hedef Madencilik, Patlayıcı Maddeler ve Patlama Hizmetleri İnşaat-Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi mülkiyetindeki, 49.178,64 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde “25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanarak tarafımıza iletilmiştir. (Ek-1);

             Söz konusu işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; bahse konu alan 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak kısmen “Orman Alanı”, kısmen “Tarım Alanı” kullanımında kaldığından,8.3 ve 8.9 numaralı plan hükümlerine uyulması gerekmektedir.(Ek-2);Bu plan hükümlerinde ise; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü’nden görüş alınması hükme bağlanmaktadır.

           3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda, teklif plana ilişkin alınan kurum görüşlerinde (Ek-3);

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 19663 sayılı yazısı ile “Talebe konu alanın Aydın – Muğla – Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yaklaşık olarak “Tarım Arazisi” olarak tanımlı alan sınırları içerisinde kaldığı belirlenmiştir. ÇDP’ nin 7.24. hükmü uyarınca talebe konu “25 Tonluk yer altı galeri tipi  patlayıcı madde deposuna ilişkin ilgili mevzuat uyarınca plan değişikliği yapılarak onaylanması sonrasında ilgi yazıya konu talebin gerçekleştirilebileceği, onaylanan planların veri tabanına işlenmek üzere sayısal ortamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiğinin iletildiği”,
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.12.2014 tarih ve 16751 sayılı yazısı ile “ÇED müracaatında istenilen evraklar ve faaliyetle ilgili detaylı bilgiler sunulmadığından ÇED Yönetmeliği kapsamında herhangi bir değerlendirme yapılamadığı, İmar planı notlarına “Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir.”  kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.” ibaresinin konulması, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyulması gerektiği,
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 28.11.2014 ve 16153 sayılı yazısı ile “Yazı ekinde yer alan; Güvenlik Uzaklık Raporunda belirtilen hususlara ve Güvenlik Uzaklık Raporu ekinde bulunan 1/1000 ölçekli harita üzerine işlenmiş olan güvenlik sınırlarına uyulacağı, güvenlik sınırları 25 tonluk yer altı galeri tipi patlayıcı madde deposunun girişinden 20 metre(1.güvenlik sınırı) ve 50 metre (2.güvenlik sınırı) olacağı”,
 • İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 15.01.2015 tarih ve 435 sayılı yazısı ile “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 3. Maddesinin (ğ) bendinde tanımlanan

“(TA) Marjinal Tarım Arazisi” olduğu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 13. Maddesi kapsamında 25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Deposu amaçlı sağlık koruma bandı oluşturacak şekilde kullanılmasının uygun görüldüğü”,

 • İl Jandarma Komutanlığı’nın 17.12.2014 tarih ve 53263-14 sayılı yazısı ile “87/12028 Sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle İgili, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük gereği patlayıcı madde depolarının izin işletme ve depolanması konusunda valilik makamına müracatta bulunulması gerektiğinden konu ile ilgili görüş ve önerilerinin bulunmadığı ”,
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü’nün 07.01.2015 tarih ve 9491 sayılı yazısı ile “Yapılan incelemede söz konusu parsellerin herhangi bir proje sahası kapsamında kalmadığı ancak bahse konu 515 ve 516 parsellerin arasından Akaban Deresi yan kolunun geçmekte olduğu, bu dere yatağına herhangi bir müdahalede bulunulmaması, dere yatağına pasa malzemesi dökülmemesi, doğal kesitinin aynen korunması gerektiği, yatak güzergahının değiştirilmemesi ve taşkınla ilgili gerekli emniyet tedbirlerinin alınması şartı ile belirtilen parsellerde imar planı çalışması yapılmasında ve tesis için Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı verilmesinde bir sakınca bulunmadığı”,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 209418 sayılı yazısı ile  “Söz konusu alanın Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk ağı içerisindeki Devlet ve İl Yolları ile Otoyollara cephesi bulunmamakta olup, İmar planı hazırlanmasında sakınca bulunmadığı”,
 • Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.01.2015 tarih ve 100 sayılı yazısı ile “taşınmazların tescilli sit sınırları dışında kaldığı, yerinde yapılan incelemede yüzeyde 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan korunması gerekli herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı ancak yapılacak çalışmalar sırasında 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan bir kültür varlığına rastlanılması halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne ve/veya Müze Müdürlüğü’ne haber verilmesi gerektiği”,
 • Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 30.01.2015 tarih ve 70-176 sayılı yazısı ile “taşınmazların orman sayılmayan yerlerden olduğu, orman sınırlarına uyulmak ve yapılacak olan tesisten çıkabilecek orman yangılarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alınması kaydı ile sakınca bulunmadığı”,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 02.12.2014 tarih ve 1727 sayılı yazısı ile mevzuat açısından yapılacak herhangi bir işlem bulunamadığı”,
 • AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 27.11.2014 tarih ve 16864 sayılı yazısı ile “Taşınmazlar üzerinde 25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı çalışmalarının yapılmasında sakınca bulunmadığı”,
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.12.2014 tarih ve 6954 sayılı yazısı ile “2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu gereği ve Müdürlüğünce herhangi bir sakınca bulunmadığı”,
 • Muğla Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün bila tarih ve 788-10380 sayılı yazısı ile “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan ilgili mevzuata uyulması ayrıca, faaliyeti planlanan işyerinin, 17.02.2011 tarih ve 6359 sayılı Çevre ve Toplum Sağlığını Olumsuz Etkileyebilecek Gayri Sıhhi Müesseselerin Etrafında Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı Mesafesi Belirlenmesi Hakkında Yönerge’nin 2.Maddesi kapsamında belirtilen Özel Mevzuatı bulunduğundan Yönerge’nin kapsam dışında yer almakta olduğu, ilgili kurumdan planlamadan sonra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmesi kaydıyla sakınca bulunmadığı”,
 • Muğla Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 27.11.2014 tarih ve 909035423.62637.14 sayılı yazısı ile “8787/12028 karar sayılı tüzüğün Ek-6 maddesinin (A) bendinde belirtilen Yeraltı Tipi Galeri depoları için toprak kalınlığına ilişkin formüllere göre hesaplanan değerler (Ek-1)'de belirtilen rakım değerlerinin (Ek-2)'ye göre hesaplandığı, Tüzük kapsamına giren Patlayıcı Maddeler için geçerli olduğu anlaşılmış ve aynı Maddenin (D) bendinde belirtilen hükümlerine göre "Yeraltı Galeri Tipi depolar genel ulaşım yollarından en az 30 metre, oturulan binalarla içinde çalışılan tesis ve fabrikalardan en az 50 metre uzaklıkta olacaktır..." hükmü uyarınca, Hedef Madencilik Patlayıcı Maddeler Hizmetleri İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketinin Muğla İli Menteşe İlçesi Akçaova Köyü Armutçuk Mevkii 20 Pafta 515, 514, 516, 513 numaralı parselde kurulması planlanan 25 tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde deposunun Tüzük hükümlerinde belirtilen güvenlik mesafelerinin uygulanması koşulu ile herhangi bir sakıncanın olmayacağı”,
 • Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü)’nün 16.12.2014 tarih ve 35363 sayılı yazısı ile “ 2559/5259 ve 3572 Sayılı yasalar ile 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında 1. Sınıf gayrisıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyete başlamaması koşulu ile sakınca görülmediği”,  
 • Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü)’nün 18.02.2015 tarih ve 515/2218 sayılı yazısı ile “Söz konusu alanda Başkanlığımıza ait sulama tesisi bulunmayıp ulaşım açısından ise; yapılmak istenen imar planı tadilat çalışmalarına ilişkin talep edilen kurum görüşü için gerekli olan Ulaşım Ana Planının hazırlanması çalışmaları sürdürülmekte olup; bu bağlamda çalışması yapılmak istenilen taşınmazın yakın çevresi ve etki alanı ile birlikte ele alındığı en yakın karayolu ulaşım ağına bağlanmasını sağlayan özel trafik etüdünün yapılması, sağlık koruma bandı ile birlikte ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacak dosyanın tarafımıza iletilmesi halinde plan değişikliği talebiniz değerlendirileceği”, bildirilmiştir.

          Teklif “25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (Ek-4) dosyasında yapılan incelmede; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 28.11.2014 tarih ve 16153 sayılı yazısı ekinde bulunan Güvenlik Uzaklık Raporunda belirtilen hususlara ve Güvenlik Uzaklık Raporu ekinde bulunan 1/1000 ölçekli harita üzerine işlenmiş olan güvenlik sınırlarına ve Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce 01.06.1999 tarihinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 02.03.2011 tarihinde ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 27.02.2015 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında belirtilen hususlara uyulması gerekmekte olduğu belirlenmiştir (Ek-5).

          Yukarıda açıklananlar doğrultusunda hazırlanan; Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii, tapunun 20 pafta, 513,514,515 ve 516 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde “25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan hükümleri olarak ise;

 1. Plan sınırları içerisinde uygulama aşamasında ve sonrasında 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemelerinin İnhisarından Çıkarılması Hakkında Kanun'un 2. maddesi kapsamında çıkartılan 29.09.1987 tarih ve 19589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 87/12028 sayılı "tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi, usul ve esaslarına ilişkin tüzük ile 14.05.1999 gün ve 23695 sayılı, 23.05.2001 gün ve 24410 sayılı ve 12.11.1004 tarih ve 25641 sayılı resmi gazetelerde yayımlanan tüzük (sonraki maddelerde tüzük olarak anılacaktır.) değişiklik hükümlerine uyulması zorunludur.
 1. Yer altı galeri tipi patlayıcı madde (anfo/yemlemeye duyarlı, dinamit/kapsüle duyarlı, kapsül, fitil) depolama yapılarının alınacak güvenlik önlemleri konularında tüzük hükümlerine uyulması zorunludur.
 1. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 28.11.2014 tarih ve 16153   sayılı yazısı ekinde bulunan güvenlik uzaklık raporunda belirtilen hususlara ve güvenlik uzaklık raporu ekinde bulunan 1/1000 ölçekli harita üzerine işlenmiş olan güvenlik sınırlarına uyulacaktır.  güvenlik sınırları 25 tonluk yer altı galeri tipi patlayıcı madde deposunun girişinden 20 metre(1.güvenlik sınırı) ve 50 metre (2.güvenlik sınırı)’dir.
 1. Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce 01.06.1999 tarihinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 02.03.2011 tarihinde ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 27.02.2015 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında belirtilen hususlara uyulacaktır.
 1. Planlama alanında yapılacak her türlü patlayıcı madde (anfo/yemlemeye duyarlı, dinamit/kapsüle duyarlı, kapsül, fitil) depolama yapıları ve bunların tamamlayıcısı olan idari tesis yapıları konumları ve kapasiteleri ile birlikte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gösterilecektir.   6551 sayılı barut ve patlayıcı maddelerle silah ve teferruatı ve av malzemesinin inhisarından çıkarılması hakkındaki kanunun 2. maddesi kapsamında hazırlanan 87/12028 sayılı tüzük hükümleri ve söz konusu tüzüğe istinaden İçişleri Bakanlığınca çıkartılan uygulama talimatları uyarınca güvenlik uzaklığı mesafelerinin sağlandığına ilişkin komisyon raporu düzenlemek koşulu ile patlayıcı madde (anfo/yemlemeye duyarlı, dinamit/kapsüle duyarlı, kapsül, fitil) depolama amaçlı kullanılacak yapılar ve yerüstü su deposu dışında planlama alanı sınırı dahilinde, yapılaşma koşullarına uygun olarak yerüstünde toplam emsale esas inşaat m²'si, 250m²'yi geçmemek kaydıyla en fazla 2 katlı idari bina, çay ocağı, mescit, wc, bekçi kulübesi, müştemilat vb. yapılar yapılabilir.
 1. Yer altı patlayıcı madde(anfo/yemlemeye duyarlı, dinamit/kapsüle duyarlı, kapsül, fitil)  depolama alanında E:0.05, Yençok: Serbest'tir.  Bu inşaat alanı sadece yeraltında kullanılacaktır.
 2. Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Şeklinde 7 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.     

  Başkanlığımızca dosyasında ve gelen görüşler üzerinde teklif edilen plan hükümlerine ek olarak ;

-Orman sınırlarına uyulacak ve yapılacak olan tesisten çıkabilecek orman yangılarına karşı gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

- Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir.”  kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.

-515 ve 516 parsellerin arasından geçen dere yatağına herhangi bir müdahalede bulunulmayacak, dere yatağına pasa malzemesi dökülmeyecek ve doğal kesitinin aynen korunacaktır. Dere  güzergahının değiştirilmeyecek ve taşkınla ilgili gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.

-Yapılacak çalışmalar sırasında 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan bir kültür varlığına rastlanılması halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne ve/veya Müze Müdürlüğü’ne haber verilecektir.

-Trafo ihtiyacı öncelikli olarak parsel içinde karşılanacaktır. Teknik olarak parsel içinde karşılanamaması durumunda parsel dışında karşılanacaktır.

-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında Özel Trafik Etüdü yaptırılacaktır. Özel Trafik Etütü yapılmadan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılamaz.

-2559/5259 ve 3572 Sayılı yasalar ile 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında 1. Sınıf gayrı sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyete başlanamaz.

ibarelerinin plan notu olarak eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii, tapunun 20 pafta, 513,514,515 ve 516 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde 5216 sayılı kanunun 7/c ve 7/u maddelerine göre hazırlanan “25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim."Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii, kadastro 513,514,515 ve 516 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde teklif edilen “25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait dosya tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca eklenmesi önerilen;

 1. “Orman sınırlarına uyulacak ve yapılacak olan tesisten çıkabilecek orman yangılarına karşı gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
 2. Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir.”  kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.
 1. 515 ve 516 parsellerin arasından geçen dere yatağına herhangi bir müdahalede bulunulmayacak, dere yatağına pasa malzemesi dökülmeyecek ve doğal kesiti aynen korunacaktır. Dere  güzergahı değiştirilmeyecek ve taşkınla ilgili gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.
 1. Yapılacak çalışmalar sırasında 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan bir kültür varlığına rastlanılması halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne ve/veya Müze Müdürlüğü’ne haber verilecektir.
 1. Trafo ihtiyacı öncelikli olarak parsel içinde karşılanacaktır. Teknik olarak parsel içinde karşılanamaması durumunda parsel dışında karşılanacaktır.
 1. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında Özel Trafik Etüdü yaptırılacaktır. Özel Trafik Etüdü yapılmadan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılamaz.
 1. 2559/5259 ve 3572 Sayılı yasalar ile 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında 1. Sınıf gayrı sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyete başlanamaz.”

Şeklindeki 7 adet plan notunun teklif Nazım İmar Planı notlarına eklemek suretiyle dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca değiştirilerek onaylanmasının uygun olacağına Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

         Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

         İlimiz Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii,20 pafta 513,514,515 ve 516 Parseller 25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.