Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 106                                   

Karar Tarihi  : 12/04/2018                       

KONUSU:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.    

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/04/2018 tarihli ve 79556812-040.05-E.2092 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız