Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :106                

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

       d) Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, 33 pafta, 4069 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/03/2015 tarihli Komisyon raporunda;

         İlgi:18/03/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/03/2015 tarih ve 53618066-310.01.04-736 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, 33 pafta, 4069 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi: a) 22.10.2014 gün ve 782 sayılı Kavaklıdere Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

yazısı.

        b) 20.11.2014 tarih, 29689 sayılı ve 06.01.2015 tarih ve 754/18 sayılı Muğla Büyükşehir              

Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı yazısı.

        c) 05.12.2014 gün ve 74 sayılı Kavaklıdere Belediye Meclis kararı.

        d) 02.02.2015 tarih ve 304 sayılı Muğla Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yazısı.

İlgi (a) yazı ile Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, yürürlükteki 1/ 1000 ölçekli Menteşe Uygulama İmar Planında “Oto Terminal-Garaj Alanı” olarak planlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olan, tapunun 33 pafta 4069 parselinde  “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak plan değişikliği ve ilgi (c) Kavaklıdere Belediye Meclis kararına istinaden söz konusu parselin doğusunda “Trafo Alanı”nın ayrılması yönünde plan değişikliği talepleri bulunmaktadır.

         Planlamaya konu olan alan, Muğla İli, Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesinde yer almaktadır. Bahse konu alan, tapunun 33 pafta, 4069 parsel numarasında Belediye Başkanlığımıza kayıtlı 2.524,00 m2 yüzölçümlü taşınmazı kapsamaktadır.

Bahse konu alan üst ölçekli plan kapsamında incelendiğinde; 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik Alan” olarak planlı olduğu, alt ölçekli planlar kapsamında yapılan inceleme sonucunda ise, yürürlükte 1/2000 ölçekli Menteşe Nazım İmar Planının bulunduğu, söz konusu taşınmazın anılan planda “Oto Terminal- Garaj Alanı ve Otopark” olarak planlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, taşınmaz üzerindeki 01.09.1978 tarihli Mülga İmar ve İskan Bakanlığınca onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Mülga Kavaklıdere İlçesi Menteşe Belediye Meclisinin 07.11.1995 gün ve 34 sayılı kararıyla şu an yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunun olduğu tespit edilmiştir. Mevcut1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taşınmazın “Garaj ve Terminal Alanı” olarak planlı olduğu, yapılaşma koşulunun H:6.50 m. olmak üzere, güneyindeki anayoldan 10 m, diğer cephelerden 5’er m. çekme mesafesi bırakılması şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Ancak, anılan planın üst ölçeği niteliğindeki 1/2000 ölçekli imar planında taşınmaz üzerinde yer alan “otopark” plan kararının mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Garaj ve Terminal Alanı” olarak planlanmış olduğu anlaşılmıştır.

Planlama talebi ile ilgili olarak Emlak ve İstimlak Dairesi ve Ulaşım Dairesi Başkanlıklarıyla birlikte değerlendirme yapılmış olup, yapılan değerlendirme sonucunda; Bu doğrultuda, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Dolayısıyla, kapanan belde belediyesince onaylanan imar planı kararlarının 6360 sayılı yasa kapsamında ilçe bütününde değerlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, İlçe bütününde otogar alanlarına ilişkin bir değerlendirme yapıldığında, Menteşe Mahallesinin ilçe merkezine yakınlığı ve mevcut nüfusu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu garaj alanının uygulamada hayata geçirilmesinin pek mümkün olamayacağı açıktır. Bu  doğrultuda,  ilçe bütününde bölgenin gelişimine daha verimli katkı sağlaması açısından söz konusu taşınmaz üzerinde “Oto Terminal- Garaj Alanı”dan “Belediye Hizmet ve Kültürel Tesis Alanı), Yeşil Alan (Park) ve Trafo Alanı"na dönüştürülmesi ve çevresindeki otopark alanında onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında yeniden düzenlenerek yeşil alanın bütünleştirilmesi amacıyla yeşil alan oluşturulması yönünde plan değişikliği hazırlanmıştır.

      Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde;

Üst ölçekli imar planıyla olan uyumsuzluğu ortadan kaldırabilmek adına söz konusu taşınmazın batısında yer alan bölgenin üst ölçekli imar planı niteliğinde olan yürürlükteki 1/2000 ölçekli imar planında “otopark” alanı plan kararının uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi sonucunda, bölgenin topografik özelliği göz önünde bulundurulduğunda“yeşil alan (park)” kullanımına dönüştürülmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda,“Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı ve Trafo Alanı” amaçlı imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

 Söz konusu imar planı değişikliğine esas plan hükümleri;

  1. Planda onama sınırı içerisinde öngörülen yol, meydan, yeşil alanlar ve otopark gibi kamu yararına ayrılan yerler tapuda terk edilmeden inşaat ruhsatı verilemez.
  2. BHA alanında yapılacak yapılar özellikli binalar olacağından saçak seviyesi, yapı nizamı gibi hususlar vaziyet planı ile belirlenecektir.
  3. Jeolojik, Jeoteknik ve Zemin etüdleri yapılmadan uygulamaya geçilemez
  4. Parseller yoldan veya tabii zeminden kotlandırılacaktır.
  5. BHA (Belediye Hizmet Alanı) nda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde yer alan kullanımlara yer verilecektir.
  6. Parselde inşaat emsali Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre değerlendirilecek olup, toplam emsalle sınırlı olmak kaydıyla cephe genişlik, derinlik hesapları ve taban alanı serbesttir.Yapılar maksimum iki kat olacak olup, özellikli bina yapılması halinde bina yüksekliği(Yençok)serbesttir.
  7. Yapıların saçak seviyesi yakın çevresinde yer alan saçak seviyelerine uygun olarak vaziyet planında belirlenecektir.
  8. Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölgenin mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur.
  9. Bu plan hükümlerinde açıklanmayan hususlarda, 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planı ve plan hükümleri, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kavaklıdere – Menteşe Uygulama İmar Planı plan hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.”Şeklindedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21 maddesi 2 fıkrasında “ Nazım ve Uygulama imar planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak hazırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak, onay yetkisinin aynı idarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı olarak onaylanabilir.” denildiğinden 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Başkanlığımızca hazırlanmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde Başkanlığımızca hazırlanan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesi 4069 nolu parselin “Oto Terminal – Garaj Alanı” kullanımının iptal edilerek “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı),Yeşil Alan (Park)ve Trafo Alanı" düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait teklif dosyamızın, 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı kanunun 8.maddeleri uyarınca Belediyemiz meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz meclisine havalesini Olur’larınıza  arz ederim."Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan “mülkiyeti Belediyemize ait olan Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesi 4069 no’ lu parselin “Oto Terminal – Garaj Alanı” kullanımının iptal edilerek “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı), Yeşil Alan (Park)" olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait dosya tüm belgeleri ile birlikte şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca uygun olduğuna Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, 33 pafta, 4069 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.