Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :105                

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

       ç)  Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, 33 pafta, 4069 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/03/2015 tarihli Komisyon raporunda;

        İlgi: 18/03/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/03/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-735 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, 33 pafta, 4069 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği "  konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi: a) 22.10.2014 gün ve 782 sayılı Kavaklıdere Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

        b) 20.11.2014 tarih, 29689 sayılı ve 06.01.2015 tarih ve 754/18 sayılı Muğla Büyükşehir              

Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı yazısı.

        c) 02.02.2015 tarih ve 304 sayılı Muğla Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yazısı.

İlgi (a) yazı ile Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, yürürlükteki 1/ 2000 ölçekli Menteşe Nazım İmar Planında “Oto Terminal-Garaj Alanı ve Otopark” olarak planlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olan, kadastro 4069 sayılı parselinde “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak plan değişikliği talep edilmektedir.

         Planlamaya konu olan alan, Muğla İli, Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesinde yer almaktadır. Bahse konu alan, 4069 parsel numarasında Belediye Başkanlığımıza kayıtlı 2.524,00 m2 yüzölçümlü taşınmazı kapsamaktadır.

Bahse konu alan üst ölçekli plan kapsamında incelendiğinde; 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik Alan” olarak planlı olduğu, alt ölçekli planlar kapsamında yapılan inceleme sonucunda ise, yürürlükte 1/2000 ölçekli Menteşe İmar Planının bulunduğu, söz konusu taşınmazın anılan planda “Oto Terminal- Garaj Alanı” olarak planlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, taşınmaz üzerindeki 01.09.1978 tarihli Mülga İmar ve İskan Bakanlığınca onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Mülga Kavaklıdere İlçesi Menteşe Belediye Meclisinin 07.11.1995 gün ve 34 sayılı kararıyla şu an yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunun olduğu anlaşılmıştır. Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taşınmaz “Garaj ve Terminal Alanı” olarak planlıdır.

        Planlama talebi ile ilgili olarak Emlak ve İstimlak Dairesi ve Ulaşım Dairesi Başkanlıklarıyla birlikte değerlendirme yapılmış olup, yapılan değerlendirme sonucunda; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Dolayısıyla, kapanan belde belediyesince onaylanan imar planı kararlarının 6360 sayılı yasa kapsamında ilçe bütününde değerlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, İlçe bütününde otogar alanlarına ilişkin bir değerlendirme yapıldığında, Menteşe Mahallesinin ilçe merkezine yakınlığı ve mevcut nüfusu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu garaj alanının uygulamada  hayata  geçirilmesinin  pek  mümkün  olamayacağı  açıktır.  Bu  doğrultuda,  ilçe bütününde bölgenin gelişimine daha verimli katkı sağlaması açısından söz konusu taşınmaz üzerinde “Oto Terminal- Garaj Alanı”dan “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı)"na dönüştürülmesi ve çevresindeki otopark alanında  onaylı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında yeniden düzenlenerek yeşil alanın bütünleştirilmesi amacıyla yeşil alan oluşturulması yönünde plan değişikliği hazırlanmıştır.

Söz konusu imar planına esas plan hükümleri;

  1. Jeolojik, Jeoteknik ve Zemin etüdleri yapılmadan uygulamaya geçilemez.
  2. BHA (Belediye Hizmet Alanı) nda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde yer alan kullanımlara yer verilecektir.
  3. Bu plan hükümlerinde açıklanmayan hususlarda, 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planı ve plan hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.”Şeklindedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2 fıkrasında “ Nazım ve Uygulama imar planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak hazırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak, onay yetkisinin aynı idarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı olarak onaylanabilir.” denildiğinden mülkiyetinin başkanlığımıza ait olması nedeniyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği eşzamanlı olarak Başkanlığımızca hazırlanmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde Başkanlığımızca hazırlanan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesi 4069 nolu parselin “Oto Terminal – Garaj Alanı” kullanımının iptal edilerek “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı), Yeşil Alan (Park)" düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın, 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı kanunun 8.maddeleri uyarınca Belediyemiz meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz meclisine havalesini Olur’larınıza  arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan; “mülkiyeti Belediyemize ait olan Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesi 4069 nolu parselin “Oto Terminal – Garaj Alanı” kullanımının iptal edilerek “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı), Yeşil Alan (Park)" olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait dosya tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Komisyonumuzca uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, 33 pafta, 4069 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konusuna ait yukarıda metni yazılı  İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.