Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :104                

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

       c) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, N20-c-02-a-3c paftasında yer alan 1 adet DM1/1 nolu trafo yerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/03/2015 tarihli Komisyon raporunda;

İlgi:     18/03/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/03/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-737 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, N20-c-02-a-3c paftasında yer alan 1 adet DM1/1 nolu trafo yerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi a)26.02.2015 tarih 1467 sayılı Menteşe Belediye Başkanlığı’nın yazısı.

      b) 03.02.2015 tarih ve 18 sayılı Menteşe Belediye Başkanlığı Meclis Kararı.

İlgi(a) yazı ile İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi’nde N20-C-02-A-3C paftasında yer alan DM1/1 nolu trafo yerine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği Menteşe Belediye Meclisi’nin kararıyla kabul edildiği ve söz konusu UİP-5213/2 PİN nolu plan değişikliğine ait gerekli işlemlerin 5216 sayılı kanunun 7.maddesine göre tarafımızca yapılması talep edilmektedir.(EK-1)

İlçemiz Akçaova Mahallesi’nde N20-C-02-A-3C paftasında yer alan DM1/1nolu trafo yerine ait Menteşe Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 18 sayılı Kararı’nda; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede; Trafo yeri amaçlı imar planı değişikliğine konu olan alan Akçaova 1/1000 ölçekli Uygulama İmar PlanıRevizyonu’nda144 adanın kuzeyinde kalan “Park” alanının güneydoğusunda yer aldığı belirtilmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 24. Maddesinde; “Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlığı merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez.” İfadesine yer verilmiş olup; 5213,2 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ile Akçaova 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğu ve söz konusu alan ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin kabul edilmesine ve 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir.(EK-2)

Dosyasında yapılan incelemede; bahse konu plan değişikliği ile Akçaova 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’nda “Park Alanı” kullanımının içerisinde“117 m2”likbir adet trafo alanının yer aldığı ve imar planına işlenmesi gerektiği görülmektedir.

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda Menteşe ilçesi, Akçaova Mahallesi trafo yeri plan değişikliğine yönelik Menteşe Belediye Meclisi’nin 03.02.2015 gün ve 18 sayılı kararı ve ekleri üzerinde yapılan incelemede;

Akçaova 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’nda 144 adanın kuzeyinde kalan Park Alanının güneydoğusunda yer alan “117 m2” alanındaki trafo alanının plan hükümleri olarak ise,

  1. Tesis edilecek trafonun yer seçiminde planda belirtilen çekme mesafelerine uyulması ve trafik güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
  1. Bu planda hükümlerinde açıklanmayan hususlarda; Onaylı 1/1000 ölçekli imar planı ve plan hükümleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Şeklinde 2 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede plan hükümlerine;

-“Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur .” Şeklinde bir(1) adet plan notu eklenmesi ve plan üzerinde de işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, N20-C-02-A-3C paftasında yer alan DM1/1 nolu trafo yerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim."Denilmektedir.

            KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan;“ Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, N20-C-02-A-3C paftasında yer alan DM1/1 nolu trafo yerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Menteşe Belediye Meclisi’nin 03.02.2015 gün ve 18 sayılı kararı ve ekleri  tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup plan üzerinde trafo yapısı etrafında tüm cephelerden 3.00 metre mesafe bırakılarak çekildiği, yol cephelerinde görüşü engellememek adına bu mesafe uygun görülse de diğer cephelerde bu genişlikte bir mesafenin ayrılmasının kamuya ayrılmış alanın azalmasına neden olacağı, bu nedenle ;

Plan hükümlerinden;

“1-Tesis edilecek trafonun yer seçiminde planda belirtilen çekme mesafelerine uyulması ve trafik güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.”

Şeklindeki plan hükmü ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının önerisi birlikte değerlendirilerek 1 no’lu hüküm ;

“1-Trafo binası yol cephelerine 3.00 metre, diğer cephelerdeki parsel sınırına 1.00 metre mesafede olacak şekilde tesis edilecektir.  Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden ilgili yatırımcı kuruluş sorumludur.”

Şekline dönüştürülmüş olup 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Menteşe Belediye Meclisi’nin 03.02.2015 gün ve 18 sayılı kararının değiştirilerek onaylanmasının Komisyonumuzca uygun olacağına oybirliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, N20-c-02-a-3c paftasında yer alan 1 adet DM1/1 nolu trafo yerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.