Geri Tüm Komisyon Raporları

Fethiye Belediyesi 2014 Yılı Bütçesi

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

(2014 yılı Fethiye Belediyesi Bütçesi)

Belediye Meclisimizin 13/05/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 08/05/2014 tarih ve bila sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Fethiye Belediyesi Meclisinin 18.04.2014 tarih ve 55 sayılı meclis kararına istinaden 2014 yılı revize bütçeleri Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 13/05/2014 tarihli toplantısında incelendi.

6360 sayılı 14 ilde Büyük Şehir kurulması hakkında ki kanun kapsamında 31/03/2014 tarih itibariyle Fethiye Belediyesinin Büyük Şehir İlçe Belediyesine dönüşmesi nedeniyle 2014 mali yılı bütçesi Belediyemizin yeni statüsü,

Nüfus artışı,

Yeni sorumluluk alanı,

Mahalle olarak katılacak belde ve köylerin alacak ve borçları,

Personel sayısında meydana gelecek artış,

Büyükşehir belediyesi ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilecek belediye hizmetleri,

Büyükşehir ilçe statüsünden dolayı belediyenin gelirlerinde meydana gelen değişikler gibi hususlar dikkate alınarak Fethiye Belediyesi tarafından aşağıdaki şekli gibi revize edilmiştir.

Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde GİDER BÜTÇESİ

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

21.544.005,38 TL.

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

10.594.279,86 TL.

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

69.126.237,72 TL.

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

3.273.690,62 TL.

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

11.625.690,38 TL.

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

    13.061.510,50 TL.

08

DİNLENME , KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

11.531.512,54 TL.

GENEL TOPLAM

140.756.927,00 TL.


Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde GİDER BÜTÇESİ 

01

PERSONEL GİDERLERİ

15.872.626,66 TL.

02

SOS.GÜV.KU.DEVLET PRİM GİDERLERİ

2.873.313,41 TL.

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

68.971.549,94 TL.

04

FAİZ GİDERLERİ

511.623,94 TL.

05

CARİ TRANSFERLER

1.957.423,31 TL.

06

SERMAYE GİDERLERİ

38.023.073,97 TL.

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

910.000,00 TL.

09

YEDEK ÖDENEKLER

11.637.315,77 TL.

GENEL TOPLAM

140.756.927,00 TL.


Olarak tasarlanan Bütçe Ödenekleri ve bu ödeneklere karşılık gösterilen;


Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde GELİR BÜTÇESİ 

01

VERGİ GELİRLERİ

36.967.480,00 TL.

03

TEŞEBBÜSLER VE MÜLKİYET GELİRLERİ

20.484.170,00 TL.

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2.280.000,00 TL.

05

DİĞER GELİRLER

55.246.500,00 TL.

06

SERMAYE GELİRLERİ

5.121.000,00 TL.

GENEL TOPLAM

120.099.150,00 TL.

 
 
 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması

01

İÇ BORÇLANMA

19.248.347,00 TL.

03

LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT,MEVDUAT..

1.409.430,00 TL.

GENEL TOPLAM

20.657.777,00 TL.

Fethiye Belediyesi Bütçesinde 140.756.927,00 TL.’lık Gider Bütçesinin, 120.099.150,00 TL.’lik Gelir Bütçesinin, 19.248.347,00 TL.’lik borçlanma ve 1.409.430,00 TL. Nakit Mevduat ile Bütçede denkliğin sağlandığı komisyonumuzca görülmüştür.

Fethiye Belediyesinin gelir ve giderlerin belirtildiği şekli ile revize edilen 2014 yılı Bütçesi oy birliği ile komisyonumuz tarafından kabul edilmiş olup, Meclisimizce kabulünü,

Arz ederiz. 13.05.2014