Geri Tüm Komisyon Raporları

29.12.2020 ve 14.01.2021 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe İlçesi, Kafaca Mahallesi, 196 ada 2 numaralı (eski 579) parseli kapsayan planlama alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi sınırları içerisinde 722 ada 31, 71, 80, 81, 82 parseller ve 49 ada 143, 158 parseller ile birlikte tescil harici alanlara yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi sınırları içerisinde 722 ada 31, 71, 80, 81, 82 parseller ve 49 ada 143, 158 parseller ile birlikte tescil harici alanlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) Muğla İli Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri (İtirazlara ilişkin) 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğine yapılan toplam 8 adet itirazın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.d) Muğla İli Bodrum İlçesi Turgutreis Bahçelievler Akyarlar Karabağ Akçaalan Peksimet İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına yapılan toplam 41 adet itirazın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.e) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellerde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.12.2018 tarihli ve 7499 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Bodrum Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


f) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellerde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.12.2018 tarihli ve 7499 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Bodrum Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


g) Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ait toplam 127 adet itiraz başvurusunun 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca  görüşülmesi.32. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 2021 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


b) Fethiye Belediye Meclisi'nin 01/12/2020 tarih ve 133 nolu Meclis Kararı ile kabul edilen 2021 Mali Yılı Bütçesini oluşturan cetveller içerinde yer alan Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetvelinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.Ek-2 için tıklayınız.


c) Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazlara ilişkin olarak;
          1. 7244 sayılı Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince faaliyetleri tamamen durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyetin durdurulduğu süreler boyunca kira bedeli alınmaması uygulamasının devamı,
          2. Faaliyetleri durdurulmuş olmamasına rağmen işletme faaliyetleri azalan ve ekonomik olarak olumsuz etkilenen işletmelerden ilgili genelge kapsamında 15.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, koronavirüs (covid-19) salgınının ekonomik etkilerinin minimum seviyeye inmesi veya kısmen de olsa alınan tedbirlerin kaldırılmaya başlanması ile normalleşme sürecine geçişin başladığı tarihe kadar alınması gereken bedellerden %50 oranında indirim uygulanarak tahsile gidilmesi veya kiracı tarafından talep edilmesi halinde 01.01.2021 tarihinden itibaren ilk 6 aylık dönem için normal şartlarda alınması gereken bedellerin 6 ay süre ile gecikme zammı ve faiz uygulanmadan ertelenmesi ve ertelenen süre sonunda 6 eşit taksitte ödenmesi,
          3. Faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunulmadığı döneme ilişkin olarak bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması ve zorlayıcı sebebe bağlı olarak sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi hususlarının Belediye Encümenince değerlendirilmesi, hususlarının görüşülmesi.


ç) Ortaca Belediyesi’nin 2021 Yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.d) Datça Belediyesi’nin 11.01.2021 tarihli ve E42931952­100­119 sayılı yazısı ile Datça Belediye Meclisinin 2021 yılı Katı atık hizmet tarifesi ile ilgili 01.12.2020 tarih ve 64 sayılı meclis kararında “Düzeltme” konulu 05.01.2021 tarih ve “1” sayılı Meclis Kararı yazı ekinde gönderilmiş olup; konunun görüşülmesi. e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen tarife cetvelleri yazı ekinde sunulmuş olup, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine göre görüşülmesi.f) Fethiye Belediye Meclisi'nin 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.01.2021 tarih ve 20 nolu kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. g) Menteşe Belediye Başkanlığı'nın 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen Alt Yapı Ücret tarifesi ile ilgili olarak almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.01.2021 tarih ve 15 sayılı kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi.