Geri Tüm Komisyon Raporları

29.08.2019, 05.09.2019 ve 06.09.2019 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi 

a) Dalaman Belediye Başkanlığı tarafından, 13/06/2018 tarih ve 148 nolu Büyükşehir Belediye Meclisi Kararımız ile onaylanan Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkındaki Yönergeye uygun olarak hazırlandığı ve Dalaman Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 73 nolu Kararı ile onaylandığı belirtilen; İlimiz, Dalaman İlçesi, Kargınkürü Mahallesine ait Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Tespitine ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince karar alınması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

b) Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 1033 parsel numarasında özel mülkiyete kayıtlı, 50.888,60 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın yaklaşık 9.294 m2 ’lik kısmında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” düzenlenmesine yönelik N19-A-25-C-4-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.Tıklayınız.

c) 08.11.2018 tarih ve 265 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan Menteşe İlçesi (Akçaova II. Etap) 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu üzerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.Tıklayınız.

ç) Menteşe Belediye Başkanlığınca hazırlanan, 02.07.2019 tarih ve 61 sayılı Menteşe Belediye Meclis kararıyla uygun görülen, yazı ekindeki yaklaşık 189 ha’lık alanı kapsayan Muğla İli, Menteşe İlçesi Akçaova II. Etap Planlama Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2 fıkrası uyarınca görüşülmesi.Tıklayınız.

d) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci ve 27’nci maddeleri, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 20’nci maddesine dayanarak hazırlanan, Başkanlık Makamının 16.02.2015 tarihli Oluru ile uygun bulunarak yürürlüğe giren ve ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenen Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesi ve eklerinin görüşülmesi.Tıklayınız.

e) İlimiz, Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 661 ada 57 ve 28 parsellerde hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.03.2019 tarih ve 7935 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.Tıklayınız.

f) İlimiz, Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 865 ada 106 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan “Kamu Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.Tıklayınız.

g) Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 865 ada 106 parselde kayıtlı taşınmaz ve bitişiğindeki tescil harici alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.Tıklayınız.

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi 

a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine istinaden 2019 yılında uygulanacak gelir tarifesinin güncellenmesi ile ilgili, yazı ekinde sunulan, Ula Belediye Başkanlığı’nın almış olduğu 05.07.2019 tarih 50 sayılı kararın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesine göre görüşülmesi. TıklayınızEk için Tıklayınız.