Geri Tüm Komisyon Raporları

28.11.2019, 12.12.2019 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 

a) İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada, 84 (eski 79) parsel numarasında kayıtlı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N19-D-04-B-3-C ve N19-D-04-B-3-D paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız.

b) İlimiz, Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesinde “Trafo Alanı” ve “Park Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan, Milas Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarih ve 180 sayılı, 07.10.2019 tarih ve 226 sayılı kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız.

c) Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararının 6. sayfasının 2 paragrafında yer alan; “İlimiz, Milas İlçesi, Ağaçlıhöyük Mahallesi, tapuda 129 ada 7 nolu Kadastro parselinde kayıtlı 10.061,23 m2 büyüklüğündeki taşınmaza teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu(Akaryakıt + LPG Satış ve Bakım İstasyonu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8.maddesi uyarınca görüşülmesi” teklifi...” ifadesinin,
“İlimiz, Milas İlçesi, Ağaçlıyük Mahallesi, tapuda 129 ada 7 nolu Kadastro parselinde kayıtlı 10.061,23 m2 büyüklüğündeki taşınmaza teklif edilen NİP-30783 Plan İşlem Numaralı “Akaryakıt ve Servis İstasyonu(Akaryakıt + LPG Satış ve Bakım İstasyonu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” teklifi...” şeklinde değiştirilmesi hususunda tashih kararı alınması. 

ç) İlimiz, Fethiye İlçesi, Uzunyurt Mahallesi, Kıdrak Mevkii, tapunun 147 ada 1 ve 2 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan NİP-39813,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. 

d) İlimiz Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Avşarönü Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapuda 109 ada 504, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 516, 531, 532 ve mülkiyeti Hazineye kayıtlı 109 ada 506 parsellere 14 MW kurulu gücünde “Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerji Santrali) ve santral alanına ulaşım sağlamak amacıyla 109 ada 177, 518, 522 ve 523 nolu kadastro parsellere “Taşıt Yolu” amaçlı hazırlanarak teklif edilen toplam 275.203,838 m2 büyüklüğündeki alanın NİP-39806 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. 

28. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Dalaman Belediye Başkanlığı'nın 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ödenek aktarılmasına dair 02.12.2019 tarih ve 126 nolu Meclis Kararı’nın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

b) 2020 yılı Köyceğiz İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 

c) 2020 yılı Menteşe İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 

ç) 2020 yılı Datça İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 

d) 2020 yılı Bodrum İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 

e) 2020 yılı Dalaman İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 

f) 2020 yılı Ortaca İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 

g) Ortaca Belediye Başkanlığı'nın 2019 Mali Yılı Bütçesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 37. maddesi gereğince ödenek aktarılmasına dair 02.12.2019 tarih ve 97, 98 nolu Meclis Kararları’nın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

29. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) İlimiz, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi, Strotonikeia Antik Kenti 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları’nın 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunun görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız.