Geri Tüm Komisyon Raporları

27.04.2022, 10.05.2022 ve 12.05.2022 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 02.07.2021 tarihli ve 58 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu ve Menteşe Mahallelerinin, Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi talebi, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.08.2021 tarihli ve 181 sayılı Meclis Kararı ile red edilmiş olup; yeniden alınan Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 04.03.2022 tarihli ve 17  sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu ve Menteşe Mahallelerine ait Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.


b) İlimiz, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 366 ada, 17 parsel numaralı taşınmazda “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan Bodrum Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarihli ve 2022/27 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP: 48071670 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 nolu parselde talep edilen “EkoTurizm Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48941661 Plan İşlem Numaralı 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

ç) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 nolu parselde talep edilen “Turizm Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48424353 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

d) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, 1119 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile kuzeydeki kamusal alanın bulunduğu III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik N20-C-02-C paftasında hazırlanan; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarihli ve 293 sayılı kararı ile uygun bulunarak Bölge Kuruluna iletilen ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.03.2022 tarihli ve 12069 sayılı kararı  ile 2863 sayılı yasa kapsamında uygun bulunan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

e) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, 1119 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile kuzeydeki kamusal alanın bulunduğu III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik N20-C-02-C-2-A paftasında hazırlanan; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarihli ve 294 sayılı kararı ile uygun bulunarak Bölge Kuruluna iletilen ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.03.2022 tarihli ve 12069 sayılı kararı  ile 2863 sayılı yasa kapsamında uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


30. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a)Ortaca Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret  Tarifesi değişikliği ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.02.2022 tarih ve 16 sayılı ile 01.04.2022 tarih 33 sayılı Meclis Kararlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

b)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42., 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64., Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince görüşülmesi.

c)Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 05.05.2022 tarihli ve 62591504­869/106675 sayılı yazısı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında uygulanacak ücret tarifesinde güncellenmesi talep edilen yazı eki Alan Tahrip Bedelleri ücret kalemlerine ait tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 


ç)Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi güncellemesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.04.2022 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


d)Menteşe Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret  Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.05.2022 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


e)Menteşe Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.05.2022 tarih ve 50 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

f)5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki, ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


31. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a)İlimiz, Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


b)İlimiz, Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A-1-B, N18-C-24-A-1-C, N18-C-24-A-2-A ve N18-C-24-A-2-D paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


c)İlimiz, Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 numaralı kadastro adası ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A-2-A ve N18-C-24-A-2-D paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


ç)TEKLİF-48445107 Plan İşlem Numaralı İlimiz Bodrum İlçesi, Ortakent-Yahşi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.