Geri Tüm Komisyon Raporları

27 Şubat 2019, 28 Şubat 2019, 05 Mart 2019 ve 14 Mart 2019 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a) İlimiz, Fethiye İlçesinde yer alan 154 Kv Elmalı - Fethiye Enerji İletim Hattı güzergahına ilişkin 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b) Yatağan İlçesi, Kafacakaplancık Mahallesi, 337 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” yapılmasına yönelik Yatağan Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 76 sayılı meclis kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c) İlimiz, Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, Yanıkkuyu Mevkiinde bulunan 887 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerde “Ticaret- Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç) İlimiz, Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, 508 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda planlı “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanımı ile irtibatlı “Enerji Nakil Hattı (Yeraltı Enerji Nakil Hattı)” ve “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N20-B-11-D-2-C, N20-B-11-D-2-B ve N20-B-11-C-1-A paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d) İlimiz, Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 334 ada 20 parsel, 338 ada 1 parsel, 340 ada 1 parsel, 341 ada 1 parsel, 342 ada 1 parsel ve 343 ada 1 parsel numaralı parsellerde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e) İlimiz, Milas İlçesi, Kent Merkezine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Revizyon İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

f) Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Alageriş Mevkii, 1299 parselin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanım kararı olan 17.960,00 m2’lik kısmında “Trafo Alanı” ve “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Yatağan Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih 2019/16 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

g) Bodrum Belediyesi tarafından hazırlattırılarak Başkanlığımıza sunulan, Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahallelerini kapsayan, Kentsel Yerleşme Alanları, Ekoturizm Alanları, Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ve mahkeme kararı gereği Tarım Alanı amaçlı Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

h) Bodrum Belediyesi tarafından hazırlattırılarak Başkanlığımıza sunulan, Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.  Tıklayınız.

ı) İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi 138 ada 7 ve 9 parsellerde Menteşe Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve 2 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) Kavaklıdere İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

b) Ulaşım Dairesi Başkanlığının 06.02.2019 tarih E.5021 sayılı yazıları ile 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen ücret tarifesinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre görüşülmesi. TıklayınızEk için Tıklayınız 


11. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) 2019 yılında Fethiye Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesinin "İmarla İlgili Ücretler" kısmında yer alan "Belediyemiz sınırları içerisinde iş yapan serbest meslek sahibi Mimar, İnşaat, Elektrik ve Makine Mühendislerinin Belediyeye kayıt ücreti yıllık olarak" ibaresinin "Belediyemiz sınırları içerisinde iş yapan fen adamlarının belediyeye kayıt ücreti yıllık olarak" şeklinde değiştirilmesi hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi. Tıklayınız.

b) Ulaşım Dairesi Başkanlığının 27.02.2019 tarih E.7847 sayılı yazısı ile talep edilen 2019 yılında uygulanacak gelir tarifesinde "Ticari Plaka (Tahditli ve Tahsisli, BB, TM) Devir Ücreti (KDV Dahil)" ile "Servis Aracı (S Plaka)", Ticari Taksi (T Plaka) Devir Ücretleri (KDV Dahil)" başlıkları altında düzenlenen ücretlerden "Anne, baba, çocuk ve eşler arasında yapılan devir işlemleri ile veraset yolu ile intikallerde devir ücreti alınmaz." ibaresinin eklenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre görüşülmesi. Tıklayınız.

c) 2019 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesinin 10. Sıra Başlıklı "Çevre Temizlik Vergisi Grup ve Derece" tablosunda 3. Grup 5. Derecede bulunan "Demir, Plastik Doğrama, Fırın ve Marangoz Atölyeleri" nin 5.Grup 5. Derece olarak değiştirilmesi hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi. Tıklayınız.

ç) Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün 11.03.2019 tarih E.370 sayılı yazısı ile talep edilen 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak gelir tarifesinin "Tarife Notları"na "Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan kıyı tesislerinde Türk Bayraklı Ticari Tekneler, Balıkçı tekneleri ve Hizmet tekneleri ile yapılan dönemlik (Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, 8 Aylık, 12 Aylık) ve ara dönemlik bağlamalarda tahsil edilecek ücret, bağlama yaptığı tarihten sonraki her ayın 15 inde eşit miktarlarda ödenecek şekilde tahakkuklandırılır." ibaresinin 27 nci madde olarak eklenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23.maddesine göre göre görüşülmesi. Tıklayınız.


12. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) İlimiz, Seydikemer İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 193 ada 3 parsele ilişkin hazırlanan “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b) İlimiz, Seydikemer İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 193 ada 3 parsele ilişkin hazırlanan “Ortaokul Alanı” ve “İlkokul Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.