Geri Tüm Komisyon Raporları

26.09.2018, 06.11.2018 ve 08.11.2018 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a) İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin E:2018/258; K:2018/534 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı (Bakım Evi)” amaçlı İlimiz Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 30 pafta 5085 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b) İlimiz, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik Bodrum Belediye Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c) İlimiz, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köycivarı Mevkii’nde Milas-Söke Karayolu üzerinde yer alan, 443, 800 ve 819 nolu taşınmazların bir kısmı üzerinde talep edilen “Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç) Muğla İli, Menteşe İlçesi (Akçaova II. Etap) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.06.2018 tarih ve 6855 sayılı kararı ile uygun bulunan Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 244 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e) Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge’nin görüşülmesi. Tıklayınız.

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Performans Programının görüşülmesi. Tıklayınız.

47. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki “Ödenek Aktarma Listesi”nde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.

b) Ortaca Belediye Başkanlığı’nın, 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması yapılmasına dair 02.10.2018 tarih ve 83 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. TıklayınızEk için Tıklayınız.

c) Dalaman Belediye Başkanlığı’nın, 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bütçe tertipleri arasında ödenek aktarılmasına dair 01.11.2018 tarih ve 72 nolu Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. TıklayınızEk için Tıklayınız.

48. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 125 ada, 2 parsel ve mücaviri ile çevresindeki park alanının “Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı” olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 125 ada, 2 parsel ve mücaviri ile park alanının “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Merkez), Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Terfi Merkezi) Ticaret Alanı, Park Alanı” olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.Tıklayınız.

c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 702 ada, 250 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili olarak Muğla 1. İdare Mahkemesinin 27.02.2018 tarih ve E:2017/674, K:2018/224 sayılı kararı uyarınca 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planının İptaline yönelik onaylanan Menteşe Belediye Başkanlığı Meclis Kararında “702 ada” olarak ifade edilen ancak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2018 tarihli ve 36521862-754-E.4747 sayılı meclise havaleli yazısında sehven “750 ada” olarak yer aldığından, Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 231 sayılı meclis kararında da “750 ada” olarak yer alan ifadelerinin düzeltilmesi hususunun Belediyemiz Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması. Tıklayınız.

ç) Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Menteşe Belediye Başkanlığı'nın 05/10/2018 tarih ve 149 nolu Meclis Kararı ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Zeytinköy Mahallesine ait Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Tespitinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

d) İlimiz, Seydikemer İlçesi, Gerişburnu Mahallesinde “Hastane Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Değişikliği plan notlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e) Muğla İli, Menteşe İlçesi, Zeytinköy Mahallesi Kırsal Yerleşme Alanına ilişkin 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.