Geri Tüm Komisyon Raporları

25.04.2019, 09.05.2019 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi  

a- Ula İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

b- Ulaşım Dairesi Başkanlığının 03.04.2019 tarih E.10172 sayılı yazısı ile 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak gelir tarifesinden kaldırılması talep edilen ticari plaka sahiplerine verilen belgelerden alınan ücretler ile ilgili ücret tarifesinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.

c- Büyükşehir Belediyemizin Organizasyon Şemasında yer alan Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün Ulaşım Dairesi Başkanlığı altında faaliyet göstereceğinden Ulaşım Dairesi Başkanlığı 46.48.01.40 Kurumsal Koduna 04.5.4.00 Fonksiyonel Kodu ve yazı eki ödenek aktarma cetvelinde belirtilen bütçe tertipleri açılarak aktarma yapılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.

2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi

a- İlimiz, Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, Yanıkkuyu Mevkiinde bulunan 887 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerde “Ticaret- Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

25. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince görüşülmesi. Tıklayınız.

b- Dalaman Belediye Başkanlığı'nın 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarılmasına dair 02.01.2019 tarih ve 10 Nolu Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız. 

c- 2019 yılında Menteşe Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.