Geri Tüm Komisyon Raporları

23.10.2019, 24.10.2019, 08.11.2019 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Marmaris İlçesi Çamlı Mahallesi, Taşhan Mevkiinde hazırlanan bütüncül plan çalışmasına esas 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b) Muğla İli, Bayır Beldesinde 02.04.2007 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen “Entegre Çimento Fabrikası” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planının iptaline ilişkin Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin kararının, Danıştay 6. Dairesinin kararı ile bozma ilamı üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesinin yeniden yapılan yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmesi üzerine, Belediye Meclisince yeni bir karar alınması gerektiğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2019 tarih ve 147 sayılı kararı ile, bahse konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptaline ilişkin alınan kararının iptaline karar verilmiş olup, 03.09.2019 tarih ve 78 sayılı Menteşe Belediyesi Meclis Kararı ile bahse konu alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline ilişkin alınan kararın iptaline karar verilmiştir. Bu doğrultuda Danıştay’ın bozma kararı öncesinde bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline ilişkin alınan Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12/04/2018 tarih ve 91 sayılı kararının iptal edilmesi gerekmekte olduğundan, Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, bahsi geçen Meclis Kararının iptali hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 

a) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine istinaden 2019 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen Fethiye Belediyesi Ticaret Ziraat Turizm Denizcilik Spor ve Çevre Bütçe İçi İşletmesi ek fiyat tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde sunulan, Fethiye Belediye Başkanlığı’nın almış olduğu 02.09.2019 tarih 100 sayılı kararın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için tıklayınız.

b) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Taslağının görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için tıklayınız.

3. Turizm Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Muğla yöresine çok ciddi anlamda turist getiren Thomas Cook acentesinin iflası,  bölgemizde çok büyük maddi zararlara sebep olduğundan, bahse konu olay ile 2020 ve daha sonrası için Turizmde ne gibi çözümler ve tedbirler alınabileceği hususunun Turizm Komisyonunda görüşülmesi. Tıklayınız.