Geri Tüm Komisyon Raporları

21.09.2016 ve 11.10.2016 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları
a)Sayıştay Başkanlığı 2015 Yılı Düzenlilik Raporu, İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)’nın 01/06/2016 tarih ve E.12452 sayılı görüş yazısı doğrultusunda işlem yapılmak üzere; 14/04/2016 tarih ve 176 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında belirlenen yollara ilave olarak, mevzuat hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri arasındaki meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park paylaşımlarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmesi öngörülen yollar ve yollar üzerindeki Açık ve Yeşil Alanlar  (Park, Çocuk Bahçesi, Oyun Alanı, Meydan, Rekreasyon Alanı vb.) için düzenlenen yollara ait ek 11 sayfa listenin 5216 sayılı Kanunun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü gereğince görüşülmesi teklifi. Tıklayınız.
b)Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 246 ada, 585 numaralı imar parselinde, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazda, Milas Revizyon Nazım İmar Planının N19-B-16-C imar paftasında hazırlanan “Ticaret-Turizm-Konut Alanı (TİCTK)”na yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
c)Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 246 ada, 585 numaralı imar parselinde, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazda, Milas Revizyon Uygulama İmar Planının N19-B-16-C-3-A imar paftasında hazırlanan “Ticaret-Turizm-Konut Alanı (TİCTK)”na yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ç)Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi 146 ada, 124 parselde PİN: UİP - 9768,5 ile Bodrum Belediye Başkanlığı'nın 03.06.2016 tarih ve 79 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan  “Trafo Alanı” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
d)Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Eren Mevkii, 4 pafta 508 nolu toplam 39.010,00 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine farklı şirketler tarafından A, B, C ve D Bölgesine ayrılarak teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporları     
a)Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün Marmaris ilçesinde bulunan iskele ve rıhtımlara verilen hizmetlere yönelik gelir tarife tekliflerinin görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.
b)5393 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesine göre hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Performans Programının görüşülmesi. Tıklayınız.
3.İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarının Müşterek Komisyon Raporu
a)12/05/2016 karar tarihli ve 216 karar numarası ile T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi meclisimizce onaylanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yer alan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan Karayollarında) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Cephe Genişlikleri başlığında Madde 18’de Ek projelerin sıralamasında yeniden düzenleme gerekmekte olup, konuya yönelik yönetmelik taslağının görüşülmesi teklifi. Tıklayınız.