Geri Tüm Komisyon Raporları

20.01.2016, 26.01.2016 ve 05.02.2016 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

a)5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi. Tıklayınız... 

b)İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mahallesi, Akçataş Mevkii, 3 Pafta 22nolu Kadastro parselinde 38.220,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine “Güneş Enerji Santrali” amaçlı  teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

c)İlimiz Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 238 Ada, 3 nolu toplam 42.018,08 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

ç)İlimiz, Ula İlçesi Köprübaşı, Demirtaş ve Alparslan mahallelerinde yeni açılan cadde ve sokaklara mahalle bazında krokide belirttiği şekli ile yeni isimler verilmesine yönelik Ula Belediye Meclisinin 02/12/2015 tarihli ve 55 sayılı kararının onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız... 
d)Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz, Milas İlçesi, Küçükdibekdere mahallesi 219 parsel numaralı 340.08 m2 yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz içerisinde Berkan GİRGİN’e ait evin bulunması nedeni ile taşınmazın bedeli karşılığında Berkan GİRGİN’e satılması hususunun görüşülmesi.Tıklayınız...                                                                           

e)İlimiz Milas İlçesi Güllük Mahallesi, 106 ada 10 nolu toplam 35.899,04 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Toplu İşyeri (Paketli ve Ambalajlı Olarak İşaretlenmiş Maden Depolama Alanı) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız...                                                           

f)İlimiz Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 383 ada 133 parselin bir kısmına ilişkin “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız...                                                             

g)İlimiz Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 383 ada 133 parselin bir kısmına ilişkin “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız...

h)İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 552 ada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 numaralı parseller “Belediye Hizmet Alanı”, “Sosyal Tesis Alanı”, “Ticaret Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız...

ı)İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 552 ada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37  numaralı parsellerde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı”, “Sosyal Tesis Alanı”, “Ticaret  Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız...

i)Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 2014/89 esas ve 2015/762 kararı doğrultusunda Muğla İli, Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesi, 135 ada 30 parseline yönelik Milas Belediye Meclisinin 08.01.2014 gün ve 23 sayılı kararının iptal edilerek mahkeme kararının uygun gördüğü 135 ada 30 parsel sayılı taşınmazda Akaryakıt ve Lpg İstasyonu amaçlı 1/5000 nazım imar planı değişikliğine ait  Milas Belediye Meclisi'nin 08.11.2013 tarih ve 408 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. Tıklayınız...

j)İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, 509 ada, 20 parselde (eski 2205 parsel) kayıtlı, 153.331,74m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik 18K-2C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. Tıklayınız... 

k)İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, N18-C-23B-2B pafta, 2557 parselde Bodrum Belediyesi adına kayıtlı, 3.412,77m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda fonksiyon tanımının “Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi)” olarak değiştirilmesine yönelik N18-C-18-C imar paftasında hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. Tıklayınız...                                          
l)İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, N18-C-23B-2B pafta, 2557 parselde Bodrum Belediyesi adına kayıtlı, 3.412,77m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda fonksiyon tanımının “Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi)” olarak değiştirilmesine yönelik N18-C-18-C-3-C imar paftasında hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. Tıklayınız...  
m)İlimiz bütününde kurulması planlanan Hidroelektrik Santrallerine (HES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. Tıklayınız...
n)İlimiz bütününde kurulması planlanan Rüzgâr Enerji Santrallerine (RES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. Tıklayınız...                   
o)İlimiz bütününde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrallerine (GES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. Tıklayınız...   

ö)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.11.2015 tarih ve 385 sayılı Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 353 ada 26, 27, 28, 29, 32, 34, 96 ve 113 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olmadığı ve imar planının mevcut haliyle korunmasına ilişkin kararına yapılan itirazın görüşülmesi. Tıklayınız...

p)Ula İlçesi, Alparslan Mahallesi, 37 pafta 35 ada 43 ve 47 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız...

r)Marmaris  İlçesi,  Beldibi  Mahallesi,  Taşan  Mevkiinde  tapunun  8  pafta, 1027, 1028, 1029  parsellerde  hazırlanan  “Küçük  Sanayi  Sitesi” amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız...

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporları
a)Kavaklıdere Belediyesi’nin 21/12/2015 tarih ve 1656 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilen 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’ nin 27/10/2015 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız...

b)2016 Mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygulanacak Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait ek Gelir Tarifesinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

c)2016 Mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygulanacak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait değişiklik Gelir Tarifesinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...     

ç)2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Sağlık ve Sosyal  İşler Dairesi Başkanlığına ait Gelir Tarifesindeki ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait Gelir Tarifesindeki değişikliklerin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

d)Seydikemer Belediyesi’nin 12/01/2016 tarih ve 244 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilen 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız...