Geri Tüm Komisyon Raporları

18.01.2017, 30.01.2017 ve 07.02.2017 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları
a)Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, N20-c-08-c-2-d pafta, 1412 parselde yer alan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Adalet Bakanlığı (Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü) ’na tahsisli, 4230,80 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin hazırlanan “Resmi Kurum Alanı (Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hizmet Alanı) amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
b)Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 192 ada, 82 nolu imar parseli üzerindeki “Ticaret Alanı” kullanımının iptal edilerek “Belediye Hizmet Alanı” düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
c)Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 192 ada, 82 nolu imar parseli üzerindeki “Ticaret Alanı” kullanımının iptal edilerek “Belediye Hizmet Alanı” düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                                        
ç)Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, 662 ve 675 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali Alanı) amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                        
d)Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, Hisar Mevkii, 3574 parsel kuzeyindeki N19-D-06-C-2-B paftada yer alan park alanında hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
e)Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer alan, 3 Pafta, 31 ve 92 kadastro parselleri üzerinde A Bölgesi olarak gösterilen alanda 990 kW ve C Bölgesi olarak gösterilen alanda 500 kW olmak üzere 1490 kW (1,49 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” ve B Bölgesi olarak gösterilen alanda “Tarım Alanı” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
f)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 380 sayılı kararıyla onaylanan Milas İlçesi, Dörttepe Mahallesi, Hisar Mevkii, 5838 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın Milas Belediye Başkanlığının 05.12.2016 tarih ve 335 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
g)İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Bozalan Mevkii, 218 ada 1 parsel numarasın da kayıtlı toplam 5000,07 m² yüzölçümlü, özel mülkiyetteki taşınmaz üzerinde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
h)Fethiye İlçesi, İncirköy Mahallesi (eski 2311 parsel) 184 ada 9 parsel sayılı taşınmazda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ı)İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kerimler Mevkiinde yer alan N19B20C2/2 pafta 187 ada, 6,7,9,10,11,12 ve 14 nolu parsellere 4,0 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı ve GES alanına ulaşım sağlamak amacıyla 168 ada 17 ve 19 nolu parselleri içerisine alan toplam 74.662,784 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
i)Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, 125 ada, 6,7,8 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali Alanı) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
j)Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, 125 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali Alanı) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

                        

k)Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 520 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı ve “Konut Alanı” olarak planlı taşınmazın doğu ucunda “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik N18-C-24-B-2-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
l)İlgi (d) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, İlgi (e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görüşler ile Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.04.2016-139;14.04.2016-140; 12.05.2016-187 sayılı kararları doğrultusunda bu ve bundan sonra hazırlanacak benzer çalışmaların Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma (cep otoparkı yerlerine ait) krokileri” ile çözümlenmesine yönelik prensip kararı alınması konusunda 5216 sayılı Kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                                             
m)Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, Bakkalyeri Mevkiinde bulunan tapunun N20C-18B-1A pafta, 2114 parsel numarasında kayıtlı 4923.50 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                                      
n)Bodrum İlçesi, Tepecik Mahallesi, 59 Ada, 41 Parselde kayıtlı 349,44 m² büyüklüğündeki taşınmaza ilişkin hazırlanan 9784,6 PİN Numaralı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
o)Ortaca İlçesi, Dalaklı Mahallesi, 505 Ada, 37 ve 38 parsel numaralarında kayıtlı toplam 6.095,86 m2 yüzölçümlü taşınmazlarda “Konut Alanı” kullanımından “Özel Sosyal Altyapı Alanı (Toplantı ve Düğün Salonu)” kullanımına dönüştürülerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ö)Ula İlçesi, Alparslan Mahallesi, 33 ada 7 ve 9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                                                                      
p)İlimiz, Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, Yayla Mevkii,  466 ada, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ve 162 numaralı parsellerde “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı ve Yeşil Alan” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2-Plan ve Bütçe Komisyon Raporları
a)Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu yol güzergahlarında ulaşım ve trafik güvenliğinin sağlanması maksadıyla imal ve montajı yapılan yatay, düşey trafik levha ve işaretleri ile  sinyalizasyon sistemlerinde meydana gelebilecek hasarların tahsili kapsamında tahrip birim bedelinin, her yıl düzenlenmek üzere  2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunun 87. maddesi ve 5393 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.
b)Menteşe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.
c)Muğla Büyükşehir Belediyesi 09.09.2014 tarih ve 147 sayılı meclis kararı gereğince; 2017 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
ç)Datça Belediyesi’nin 2017 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.