Geri Tüm Komisyon Raporları

16.10.2020, 27.10.2020 ve 12.11.2020 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Seydikemer İlçesi, Arifler Mahallesi, 136 ada 35 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan “Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, 1119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik N20-C-02-C paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere karar alınması hususunun görüşülmesi.


c) Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, 1119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik N20-C-02-C-2-A paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere karar alınması hususunun görüşülmesi.


ç) Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Meydanının yakın çevresine ilişkin hazırlanan Menteşe Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli, 71 sayılı ve 06.10.2020 tarihli, 103 sayılı kararlarıyla ve 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2020 tarih ve 9820 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve eki 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Bodrum Belediyesi’nin 2020 - 2021 mali yıllarına ait revize evsel katı atık tarife raporu ve meclis kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


3. Ulaşım Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin; 10.03.2016 tarihli ve 110 sayılı kararıyla onaylanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 13.08.2015 tarihli ve 288 sayılı kararı ile onaylanan Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılarak, yazı ekinde sunulan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesinin (m) bendi gereğince görüşülmesi. 


38.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi
     
a) Menteşe Belediye Başkanlığı'nın 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına dair 03.11.2020 tarih ve 119 nolu Meclis Kararı’nın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin üçüncü fıkrasına göre görüşülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 
   

39.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, 109 ada 1 parsel ile 177 ada 1 parseli kapsayan planlama alanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, 109 ada 1 parsel ile 177 ada 1 parseli kapsayan planlama alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.