Geri Tüm Komisyon Raporları

16.03.2016, 29.03.2016, ve 12.04.2016 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları
a)İlimiz Menteşe İlçesi, Denizova Mahallesi, Mezarboğazı Camiyaka Mevkii, tapuda N20-d-14c-3c pafta, 132 ada, 49 parselde kayıtlı toplam 7.126,82m² yüzölçümlü, şahıs mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde “Tarımsal Tesis Alanı  (Zeytinyağı Üretim Tesisi)”  amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi. Tıklayınız.

b)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarih ve 389 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi. Tıklayınız.

c)Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Kerimler Mevkii 31 Pafta 603 nolu Kadastro parseli A, B ve C Bölgesine ayrılarak farklı şirketler tarafından toplamda 2,748 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız. 

ç)Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2015/318 esas ve 2015/496 karar nolu kararı doğrultusunda Dalaman İlçesi, Hurriyet Mahallesi, 79 ada, 25 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilerek “Plansız Alan”da kalması. Tıklayınız.

d)Anayasanın 138. maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2015/318 esas ve 2015/496 karar nolu kararı doğrultusunda, 01/10/2015 tarih ve 80 sayılı Dalaman Belediye Meclis Kararında konu edilen Dalaman İlçesi, Hurriyet Mahallesi, 79 ada, 25 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptal edilerek “Plansız Alan”da kalması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

e)Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 27 pafta, 1705 sayılı parselde teklif edilen “Gelişme Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.Tıklayınız.

f)İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 33 pafta, 649 numaralı parselde kayıtlı, 23.080m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” olarak düzenlenmesine yönelik N20-B-22-C-3-D ve N20-B-22-C-4-C imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi. Tıklayınız.

g)İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntas Mahallesi, 3005 ada, 18, 19, 20, 21 parseller ile 3006 ada, 17, 18 parsellerde, Dalaman Belediyesi mülkiyetine kayıtlı taşınmazların ve yoldan ihdas edilmesi gereken artık alanların imar adası dışına çıkarılarak kaldırım ve cep otopark olarak düzenlenmesine yönelik Dalaman Revizyon Uygulama İmar Planının O21-B-22-A-4-A ve O21-B-22-A-4-B numaralı plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. Tıklayınız.

h)İlimiz, Menteşe İlçesi, Recai Güreli Caddesi, İsmet Çatak Caddesi, Özer Türk Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Hastane Caddesi, Sağlık Sokak, Haluk Özsoy Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Naci Karaosmanoğlu Caddesi, İsmet İnönü Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde “yol üstü otoparklar”ın onaylı uygulama imar planları doğrultusunda kentsel tasarım projesi ile çözümlenmesi konusunun görüşülmesi. Tıklayınız.

ı)Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.02.2016 tarih ve 91 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına esas beş yıllık imar programına alınan Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 581 ada, 12, 13, 61, 185 parseller ve 582 ada, 109 parsel ile 581 ada 196 parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklifin görüşülmesi. Tıklayınız.

i)Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.02.2016 tarih ve 91 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına esas beş yıllık imar programına alınan Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 581 ada, 12, 13, 61, 185 parseller ve 582 ada, 109 parsel ile 581 ada 196 parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklifin görüşülmesi. Tıklayınız.

j)İlimiz, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunan inceleme alanına yönelik Ulaşım Dairesi Başkanlığınca teknik rapor ile sunulan Fethiye İlçesi, Atatürk Caddesi, Çarşı Caddesi, Belediye Caddesi, Hükümet Caddesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi, 96. Sokak, 97. Sokak, Sadi Pekin Caddesi üzerinde “yol üstü otoparklar”ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı meri uygulama imar planları doğrultusunda kentsel tasarım projesi ile çözümlenmesi konusunun görüşülmesi. Tıklayınız.

k)İlimiz, Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığında bulunan inceleme alanına yönelik Ulaşım Dairesi Başkanlığınca teknik rapor ile sunulan Marmaris İlçesi, Tepe Mahallesinde Ulusal Egemenlik Caddesi, Kemal Alpugan Sokak, Kordon Caddesi; Çıldır Mahallesinde Atatürk Caddesi; Sarıana Mahallesinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Yeniyol Caddesi; Kemeraltı Mahallesinde General Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde “yol üstü otoparklar”ın Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylı meri uygulama imar planları doğrultusunda kentsel tasarım projesi ile çözümlenmesi konusunun görüşülmesi. Tıklayınız.

l)İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Hacıgeç(Akyar) Mevkiinde yer alan 20 pafta 1682 ve 1683 nolu 70.400,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerinde farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E, F ve G Bölgesine ayrılarak toplam 3,36 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

m)İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Cumhuriyet ve Bakırcılar Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi. Tıklayınız.

n)Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz, Milas İlçesi, Küçükdibekdere mahallesi 219 parsel numaralı 340.08 m2 yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz içerisinde Berkan GİRGİN’e ait evin bulunması nedeni ile taşınmazın bedeli karşılığında Berkan GİRGİN’e satılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.


o)İlimiz bütününde kurulması planlanan Hidroelektrik Santrallerine (HES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. Tıklayınız.

ö)İlimiz bütününde kurulması planlanan Rüzgâr Enerji Santrallerine (RES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. Tıklayınız.                  

p)İlimiz bütününde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrallerine (GES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
a)2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığa ait ek Gelir Tarifesinin görüşülmesi. Tıklayınız.  

3.İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarının Müşterek Komisyon Raporu
a)Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yeralan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan Karayollarında) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.