Geri Tüm Komisyon Raporları

15.02.2018 ve 25.02.2018 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1134 ada, 6 parsel ve 1133 ada 1, 2, 3 parsellere esas 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c, 7/m ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

b)İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1134 ada, 6 parsel ve 1133 ada 1, 2, 3 parsellere esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c, 7/m ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2. fıkrası uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c)İlimiz, Ortaca İlçesi, Terzialiler Mahallesinde yer alan 239 ada 1 parsel ve 240 ada 8 parsel nolu taşınmazları kapsayan planlama alanındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç)Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 341 ada 47 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d)İlimiz, Ula İlçesi, Kent Merkezine ait Ula Belediye Başkanlığı’nın 03.05.2012 tarih ve 20 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yönelik Muğla 2. İdare Mahkemesi 29/01/2016 tarih ve 2016/316 nolu kararı gereğince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e)Milas İlçesi, Koru Mahallesi, 102 ada, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 parseller, 120 ada 1 parsel, 121 ada 1, 2, 3 parseller, 122 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 parseller ve 123 ada 6, 7 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

f)Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Üzüm Alan Mevkiiinde yer alan 1701 parsel numaralı taşınmazda “Ticaret Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

g)İlimiz, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 55 (eski 26), 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 ve 35 numaralı parseller üzerindeki Küçük Sanayi Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a)İlimiz, Dalaman Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

b)Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu yol güzergahlarında ulaşım ve trafik güvenliğinin sağlanması maksadıyla imal ve montajı yapılan yatay, düşey trafik işaretleri ile sinyalizasyon sistemlerinde; kaza, izinsiz kullanım, vandalizm gibi nedenlerle meydana gelebilecek hasarların 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 14. Maddesi hükmü gereğince tahsilinin yapılması kapsamında, 09.02.2017 tarihli ve 56 nolu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında belirtilen tahrip birim bedellerinin, 2018 yılı için ekli çizelgeye göre güncellenerek 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunun 97. maddesi ve 5393 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.