Geri Tüm Komisyon Raporları

11.06.2020, 01.07.2020 ve 09.07.2020 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42., 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64., Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince görüşülmesi. Tıklayınız.

b) 2020 yılı Milas İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. TıklayınızEk için Tıklayınız.

20. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın 06.07.2020 tarihli ve 68532805-843.05.02- E.933 sayılı yazısı gereğince 2020 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen Yeşilyurt Maşat Açık Düğün Alanı Kiralama ücreti ile ilgili yazı ekinde sunulan tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereği görüşülmesi. TıklayınızEk için Tıklayınız 

21. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliği'nin görüşülmesi. Tıklayınız.

b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesinde hazırlanan “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.