Geri Tüm Komisyon Raporları

09.01.2020, 07.02.2020, 10.02.2020, 13.02.2020 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada, 84 (eski 79) parsel numarasında kayıtlı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N19-D-04-B-3-C ve N19-D-04-B-3-D paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız.

b) Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, 1119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı kanun uyarınca Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız.

c) İlimiz Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, 1119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun uyarınca Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. 

ç) 14.11.2019 tarih ve 190 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile onaylanan İlimiz, Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesi, Taşhan Mevkii, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, askı süreci içerisinde iletilen bir (1) adet itirazın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. 

d) İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mahallesi, Akçataş Mevkii’nde 194 ada 2, 3, 4, 5 parsellerin (eski 718, 719, 720, 721 parseller) “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali), Enerji Nakil Hattı (Yeraltı Enerji Nakil Hattı) ve trafo tesis alanına ilişkin plan hükmü eklenmesi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. 

e) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 05.06.2013 tarih ve 1695 numaralı kararı ile 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunun görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. 

f) İlimiz, Bodrum İlçesi, Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii’nde yer alan, tapunun 118 ada 25, 30, 31 ve 32 parsellerde hazırlanan “Eko Turizm Alanı” amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. 

g)  İlimiz, Bodrum İlçesi, Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii’nde yer alan, tapunun 118 ada 25, 30, 31 ve 32 parsel numarasına kayıtlı 81.870,98 m2 yüz ölçümlü taşınmazlarda hazırlanan “Turizm Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız.

h) Muğla İli, Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 1151 ada, 1, 2, 3, 4 numaralı ve 1152 ada, 1 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar ve güneyinde bulunan park alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. 

ı) Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi 12.04.2018 tarih 96 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) kullanımında bulunan Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii, 132 ada 10 nolu parselde (eski 2605) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) ve “Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Yatağan Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih 2019/168 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. 

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 20.12.2019 tarihli ve 36924739-841.02.15-E.22535 sayılı yazısı gereğince 2020 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi ve değiştirilmesi talep edilen ücretler ile ilgili yazı ekinde sunulan tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine göre karar alınmak üzere görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. Ek için tıklayınız.  

b) 2020 yılı için toptancı halleri içerisinde faaliyet gösteren işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. 

12. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Bodrum Belediyesi tarafından hazırlattırılarak Başkanlığımıza sunulan, Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahallelerini kapsayan, Kentsel Yerleşme Alanları, Ekoturizm Alanları, Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ve mahkeme kararı gereği Tarım Alanı amaçlı Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. 

b) Bodrum Belediyesi tarafından hazırlattırılarak Başkanlığımıza sunulan, Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. Ek için tıklayınız.

13. Turizm Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Muğla yöresine çok ciddi anlamda turist getiren Thomas Cook acentesinin iflası,  bölgemizde çok büyük maddi zararlara sebep olduğundan, bahse konu olay ile 2020 ve daha sonrası için Turizmde ne gibi çözümler ve tedbirler alınabileceği hususunun Turizm Komisyonunda görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. 

21. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2020 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde sunulan Menteşe Belediye Başkanlığı'nın almış olduğu 07.01.2020 tarih 19 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. Ek için tıklayınız

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesine istinaden Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 2020 yılında uygulanacak gelir tarifesinde Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü'nün Trafik Etüdü Kurum Görüşü Bedeli Not: 2'de yazılı "Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ticari amaç içermeyen tekliflerden trafik etüt ücreti talep edilmez." ibaresinin "Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan/hazırlattırılan imar planlarının trafik etütlerinden trafik etüt ücreti talep edilmez." şeklinde değiştirilmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine göre görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. 

c) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2020 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde sunulan Menteşe Belediye Başkanlığı'nın almış olduğu 04.02.2020 tarih 23 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. Ek için tıklayınız

ç) 2020 yılı Köyceğiz İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. Ek için tıklayınız