Geri Tüm Duyurular

Yol Üstü Araç Park Yerleri Kiralama İhalesi İlanı


MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğundaki 1. ve 3. bölgede bulunan yol üstü araç park yerlerinin işletilmesi kapsamında 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

BÖLGE NO

İLÇE

ÜCRETLENDİRİLECEK OTOPARK SAYISI

TOPLAM ÜCRETLENDİRİLECEK OTOPARK SAYISI

LOKASYON SAYISI

KİRA

SÜRESİ

(Yıl)

YILLIK TAHMİNİ

BEDEL(₺)

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ(₺)

1

Bodrum

205

958

14

3

268.000,00+KDV

24.120,00

Milas

753

3

Marmaris

510

603

12

3

529.000,00+KDV

47.610,00

Datça

93

 1. İhale dokümanı (Şartname ile Ekleri, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Muslihittin Mahallesi, Cemalkaramuğla Sokak, No:62 (Ulaşım Dairesi Başkanlığı), Menteşe, Muğla adresinde bedelsiz görülebilir, her bir bölge için ₺500,00 karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
 2. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,

b.İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),

c. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

a.Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü,

b. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

c. Vergi kimlik numarası,

C) ORTAK BELGELER:

a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

b. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c. İdare tarafından onaylı şartname ve ekleri ile bu belgelere ait teslim tutanağı,

ç. İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

d. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,

e. İhale tarihinden önce otopark işletmeciliği alanında en az 3 (üç) yıl süreyle faaliyette bulunduğunu, iş deneyimini gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların %50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu şirketlerle imzalanmış noter onaylı kira sözleşmesi ve bu sözleşmenin geçerli olduğuna dair ilgili idareden alınan belge,

f. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle son 3 (üç) yıl içerisinde bu yıllara ait cirolarından an az bir tanesinin  ₺5.000.000,00’un üstünde olduğuna dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu gösterir belge,

g. Ödenmiş Sermayesinin en az ₺5.000.000,00 olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası veya mali müşavir onaylı belge,

ğ. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

h. Vergi Dairesi’ne borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

ı.  Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge.

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,

b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

D) YABANCI KATILIMCILAR:

      Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

 1. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
 1. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
 1. İhaleye katılacakların, teklif dosyalarını eksiksiz olarak 15.04.2021 Perşembe günü saat 14.00’e kadar İhale Komisyonu Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
 1. Katılımcılara ait dış zarflar 15.04.2021 Perşembe günü saat 14.00’de, iç zarflar ise 22.04.2021 Perşembe günü saat 14.00’de Şeyh Mahallesi, Kurşunlu Caddesi, No:1, Kat:2, Menteşe, Muğla adresindeki Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda açılacaktır.
 1. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.
 1. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 1. Kiralananın yıllık kira bedelleri ve KDV 12 eşit taksitte aylık olarak ödenir.
 1. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, yol üstü araç park yerlerinin işletilmesi kapsamında Kira İdari Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.